VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Biografier.

Wallroth, Christoffer Johan.

Född 1841 15/4 Filipstad. Död 1916.
Stud. 1865-68 vid Konstak. därefter utomlands. Repr. i ett flertal museer bl.a. Nationalmuseum. Morbror till Selma Lagerlöf.


Sv. K.lexikon.


POLHEIMER, JOHAN MAGNUS.

1763-?.
Fought at the Battle of Svensksund in 1790. In 1793 oversaw the construction ofa new lighthouse at Falsterbo. 1805-11 shipyard commander in Malmö. Appointed the Navy's Major Mecanicus' in 1809. Was involved in the building of new docks in Malmö, Ystad and Helsingborg.


Sveriges sjökartor – A. Hedin.


KLINT, ERIK GUSTAF af.

1801-1846.
Före adlandet Klint, sjöofficer, kartograf, f. 15 okt. 1801 på Karlberg, Solna, d. 30 april 1846 vid en förlisning i Mexikanska golfen. Son till Gustaf af Klint. - K. blev, knappast sexton år gammal, underlöjtnant vid örlogsflotten 1817, premiärlöjtnant 1827 och kapten 1841. Åren 1827-38 var han informationsofficer vid flottans styrmansskola i Karlskrona. Han blev led. av Krigsvet. akad. 1840. - Under många år var K. sin fader behjälplig vid utarbetandet av sjökort, och efter faderns död övertog han ledningen av det Klintska kartverket. År 1842 utgav K. 'Lärobok i navigationsvetenskapen med tillhörande nautiska och logarithmiska tabeller'. Hans nautiska tabeller voro länge välkända och allmänt brukade av sjöfarande. K. omkom som chef på korvetten Carlskrona under en cyklon utanför Kubas nordkust, då fartyget gick under med större delen av besättningen. - Gift 1829 med Laura Fredrika Silfverswärd.
Bland arbeten.
Lärobok i navigationsvetenskapen med tillhörande nautiska och logarithmiska tabeller.


Svenska män och kvinnor, band IV. Bonniers 1948.Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936'Vue de la Baye de Bonthain...' - 1700-talets mitt.


Carta Marina
 • Björkbom, C - "En kort historik över Olaus Magnus Gothus... samt orienterande förklaringar till Carta Marina."
 • Blaisus (Påven Paulus III) - "Påven Paulus III:s tillståndsbevis för Olaus Magnus:"
 • Brenner, Oscar - "Die ächte Karte des Olaus Magnus vom Jahre 1539 nach dem Exemplar der Münchener Staatsbibliothek"
 • Collijn, Isak - "Olaus Magnus - Ett försök till karakteristik och några önskemål."
 • Magnus, Olaus - Carta Marina 1539.
  Olaus Magnus text till den berömda kartan "Carta Marina".
  Texten finns även på katalanska, spanska och engelska.
 • Magnus, Olaus - Olaus Magnus brev till Gustav Vasa, daterat Rom 1 maj 1554.
 • Munkhammar, Lars - "Hur Carta marina kom till Uppsala"
 • Sallander, Hans - "Olaus Magnus' Carta marina av år 1539. Några anteckningar i samband med ett nyupptäckt andra exemplar." - 1962.
 • TV-sänd intervjuv med Hans Sallander med anledning av återkomsten av Carta Marina till Sverige.
 • De Thorey, Roland. - Korta fakta om Olaus Magnus Carta Marina.
 • De Thorey, Roland. - Breves notas sobre la "Carta Marina" de Olaus Magnus.


 • Bureus karta över norden
 • Bäärnhielm, Göran - "Om kartan och dess upphovsmän."


 • Kartor och atlaser
 • Norra och Södra Kartverkets kartor samt konceptkartor. - Förteckning.
 • Sverige - Svenska kartrariteter under trehundra år, 1500-1800.
 • Svenska stadskartor. - Ljunggren m.fl. Förteckning.
 • "General hydrographisk Chart-book öfwer Östersiön, och Katte-gatt." - Petter Gedda.
 • Ehrensvärd, Ulla - "Chart-Book öfver Öster-Siön och Katte-Gatt."
 • "A Compleat Sett of New Charts." - Sr John Norris
 • Gehlin, Åke - "Fulväderjacks spionkartor". Sir John Norris.
 • "Atlas Vsego Baltijskago Morja." - Nagaev
 • "Atlas of the Gulf of Finland." - Spafarieff
 • "Sweriges Sjö-Atlas." - Gustaf af Klint
 • Lundquist, Björn. - Sex exemplar av Gustaf af Klints Sveriges sjöatlas.


 • Bilder och planschverk
 • Heraldik och genealogi - Tersmedens handmålade vapensköldar samt graverade Tysk-Baltiska.
 • "Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare" - 1890-1910. Planschförteckning.
 • "Suecia Antiqua" - Erik Dahlberg. Planschförteckning.
 • "Fordna och närvarande Sverige" - Thersner. Planschförteckning.
 • Botanik. - Besler och Lindman. Planschförteckning.


 • Teckenförklaringar
 • Sverige - Ekonomiska och Topografiska kartor. - 1872. [bild]
 • Sverige - Ekonomiska och Topografiska kartor. - 1900. [bild]
 • Övriga artiklar
 • Abrahamsson, Åke - "Två stockholmsutsikter från 1570-talet av Franz Hogenberg".
 • Bagrow, Leo - Aleksei Ivanovich Nagaev, Russian admiral 1704-1781.
 • Bagrow, Leo - Italiens insatser inom skandinavisk kartografi.
 • Bagrow, Leo - "Maps of the Neva river and adjacent areas in swedish archives."
 • Bagrow, Leo - "Vingboons' maps in Sweden"
 • Beatus världskarta.
 • Blaeu - "Short notice about some Blaeu atlases."
 • De Thorey, Roland - Kort introduktion till F. Boberg's "Svenska bilder".
 • "Svenska bilder" ur "Bobergiana, anteckningar av och om Anna och Ferdinand Boberg".
 • Upmark, Gustaf - Ferdinand Bobergs "Svenska bilder".
 • Svenska bilder i Anna och Ferdinand Bobergs fotspår - efter hundra år. - Extern länk, öppnas i nytt fönster.
 • Collijn, Isak - "Våra äldsta boktryckare."
 • Covens et Mortier - "Short notice about the Covens et Mortier edition of de l'Isle's map of America."
 • Ehrensvärd, Ulla - "Andreas Bureus: Gothia, utgiven 1649 av Joan Blaeu."
 • Ekström, Georg - Linné, Landskapsresorna och kartorna." [extern länk]
 • Enequist, Gerd - "De äldre ekonomiska kartorna i Mälarområdet"
 • Enequist, Gerd - short summary in English "The old economic maps in the Region of Mälaren"
 • Eriksson, Erik - ur "Sex berömda kartblad. En introduktion..."
 • Frölich Hans - Svenska vyer ur "Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer."
 • Hassler, Göran - Carl Larsson.
 • "Kommentar till... Harmonia Macrocosmica av Andreas Cellarius."
 • Krogt, Peter van der. - "The History of Globe Making."
 • Krogt, Peter van der. - "The Mapping of Mars."
 • Louwman, Peter J. K. - "Bibliography of atlases published in the Netherlands."
 • Marelius, Nils - "Beskrifning Til Chartan öfver Sjön Wenern." [PDF-fil, 14 Mb]
 • Marelius, Nils - "Beskrifning Til Chartan öfver de til Segelfarten tienlige Siöar och Strömmar imellan Götheborg och Norrköping." [PDF-fil, 30 Mb]
 • Niklasson, Bruno - "General Charta öfwer Stockholm med Malmarna 1733." - 2001.
 • Nya Dagligt Allehanda - "Stockholmare har enastående kartsamling i Europa." - 1935.
 • Olsson, Ulf - Sjömätningarna i Göteborgs skärgård och Bohuslän 1803-1805.
 • Propper, Gerold - "Något om tryckta ortskartor över Stockholm och deras bakgrund."
 • Rudbeck, Olof - Förkortningar av kartografer använda av Olof Rudbeck i "Atlantica".
 • "Saxa Loquunatur - Stenarna talar" - Lunds Universitetsbibliotek.
 • Strindberg, August - "Philipp Johann von Strahlenberg och hans karta öfver Asien".
 • Tallgren, Bruno - Ortelius, "SEPENTRIONALIUM REGIONUM DESCRIP. ANTVERPIAE 1570". - Ortelius karta över Norden. No. 45. i 'Theatrum Orbis Terrarum'.
 • Tallström, Björn - Östgötakartor. [extern länk]

 • Svenska vyer ur "Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer."

  Ur "Bröderna Elias och johan Fredrik Martins gravyrer", av Hans Frölich, tryckt i Stockholm 1939 och utgiven av Bonniers.


  Serien: Svenska Vuer.

   

  De blad som utgivits under denna beteckning återfinnas här samtliga, ehuru flera av dem på grund av motivet bort föras till en annan avdelning; de upptagas i nummerordning. De båda år 1782 utkomma utsikterna återfinnas sist, då de som n:ris 47 och 48 tillfogats i slutet av den med början år 1805 utgivna samlingen. Bladen ha varit utställda på konstakademiens utställningar, såsom angivits här nedan; de 16 gravyrer som voro med på 1809 års utställning äro dock ej specificerade i katalogen för detta år.

  Färglagda exemplar av dessa vyer (avdrag från plåten före akvatintbehandlingen) äro i regel något beskurna och försedda med en passepartout på vilken konstnären antecknat titeln samt signaturen, då sådan förekommer. Den här nedan, före beskrivningen angivna titeln är hämtad från den katalog över konstnärens arbeten, som hans änka utgav i tryck år 1820.

  Nytryck från plåtarna ha gjorts vid olika tillfällen under 1800-talet och kunna ännu erhållas från Nationalmuseum, där plåtarna finnas bevarade. [Fram till åtminstone 1939 då denna text skrevs.]

  Då flera akvareller med samma motiv som gravyrerna påträffats, har det icke varit möjligt att i dessa fall ange vilken som utgjort förebild. Synbarligen har endast i undantagsfall den ursprungliga originalakvarellen blivit bevarad. Däremot har konstnären icke sällan av brist på konturetsningar varit tvungen att för hand uppteckna konturerna av bilden för att vara i stånd till att leverera färglagda exemplar. Dessa blad äro sålunda endast att anse som repetitioner.


  1. Utsigt af Stockholm, tagen från Mose backe (en höjd å Södermalm).

  Utsikt över Stockholm från Mosebacke med Kungsholmslandet längst bort t. v.,

  Skepps- och Kastellholmarna samt Ladugårdarna t. h. I fgr. herrar, damer och barn sittande vid borden eller promenerande på terrassen. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  465x726 .

  Nedanför bilden: (t. v.) Elias Martin pint. (t. h.) J. F. Martin sc. 1805 (därunder i mitten) Stockholm sedt från Mose-BackeSöderlmalmVue de Stockholm prise de Mose-Backe au Faubourg du Sud.

   

  I: Konturetsning; före all skrift. Nat. Mus. Akvarellerat ex. med spår av egenhändig signatur, något defekt. Kgl. Bibl. akvarellerat ex. skadat, med spår av egenhändig signatur: J. F. Martin.

  II: Som beskrivningen ovan, men före i följande états omnämnda ändringar. På v. delen av himlen är solen synlig samt solstrålar brytande fram mellan molnen. Kgl. Bibl.

  III: Med betydande arbeten i akvatint flerstädes i bilden, t. ex. konturlinjen av de skogklädda höjderna i h. delen av bakgrunden förstärkt, kraftigare skuggning av vattnet hitom Kastellholmen ned till en linje i jämnhöjd med akterflaggan på fartyget som ligger mitt för Kastellholmsbron. Herr Martin Carlsson, Enskede.

  IV: Ändringar på himlen så att solen ej längre är synlig. Molnen svagare synligare. Herr Martin Carlsson, Enskede.

  V: Nya molnformationer på himlen, gående från h. till v. (motsatt riktning i tidigare états). Solen fortfarande ej synlig. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus.

   

  Efter akvarell av Elias Martin, tillhörande direktör Henrik Löwenadlers sterbhus, Släp (avbildad Fig.87). – Målningen i olja av Elias Martin, i Stockholms stadshus, utförd senare och i figurstaffaget m. m. icke överensstämmande med gravyren. – Kopia av konturetsningen, akvarellerad teckning, i Ups. Univ. Bibl. (n:o 38816), med signatur: Ritad af J. F. Martin 1789.  Namnet Martin dock senare tillskrivet; möjligen har tidigare stått : Cummelin – På Konstakademiens utställning år 1805.

   

  2. Utsigt af Stockholm tagen från Castelholmen.

  Utsikt över Stockholm från Kastellholmen med Katarina kyrka längst t. v. och Brunkebergsåsen t. h. På platån framför kastellet kanoner, en soldat på post samt ett herrskap i samspråk med denne. På vattnet olika fartyg. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  368x553.

  Nedanför bilden: (t. h.) J.F. Martin Sc. (i mitten) Utsigt af Stockholm från Castelholmen på Stadens östra sida. – Vue de Stockholm prise de Castelholmen du côté oriental de la ville (i nedre v. hörnet) No.2.

   

  I: Konturetsning; före all skrift. Nat. Mus. Akvarellerart ex. med egenhändig signatur: J. F. Martin del.

  II: Före all skrift; med akvatint. Före i nästa état omnämnda arbeten. Kgl. Bibl. Ups.Univ.Bibl. Rosenhane.

  III: Beskrivet ovan. Med ändringar på himlen, så att fälten i bildens övre h. del ovanför molnen äro mörkare än dessa. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus.

   

  På Konstakademiens utställning år 1806.

   

  3. Norr Malms torg (nuvarande Gustaf Adolfs torg.)

  Utsikt över Stockholm med Kungl. slottet i fonden. T. v. gamla operabyggnaden, t. h. prinsessan Sofia Albertinas palats (nuv. Utrikesdepartementets hus.). Mitt på torget Gustaf II Adolfs staty bakom vilken en kunglig täckt kupé, åtföljd av kavallerieskort. På torget en mängd promenerande och i grupper samtalande människor samt olika slags åkdon m.m. På Strömmen fartyg. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  265x540.

  Nedanför bilden: (t. h.) par J. F. Martin ( i mitten) Utsigt af Stockholm från Gustaf Adolfs Torg. – Vue de Stockholm prise de la place Gustave Adolph ( i nedre v. hörnet) N:0 3.

   

  I: Konturetsning; före all skrift. Med gamla Norrbro som revs 1797 och Per Brahes hus                                                                                                Helgeandsholmen. Nat. Mus. 2 akvarellerade ex. varav det ena utförts med de i nästa état vidtagna ändringarna samt med egenhändig signatur: J. F. Martin del . Kgl. Bibl. akvarellerat ex. med egenhändig signatur: J. F. Martin del. sculps & color.

  II: Den gamla bron ledande över till Mynttorget, utplånad och bilden därefter korrigerad. Rosenhane, skuret ex. med delvis tecknade ändringar, t. ex. barriärerna där gamla bron gått fram samt på operabyggnaden t. v.

  III: Beskrivet ovan. Nat.Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord Mus.  Rosenhane. Fru majorskan Margit Kempff, Helsingfors och häradshövding Marcus Wallenberg, Sthlm; båda ex i färger.

   

  Sannolikt utförd efter en blyerts- och tuschteckning av konstnären, dock med smärre avvikelser, tillhörande med, dr. Gustaf Brun, Gävle. - På Konstakademiens utställning år 1807.

   

  4. Utsigt af Stockholm tagen ifrån Långholmen.

  Utsikt över Stockholm mot öster från Långholmen. T. v. Kungsholmen och Klara kyrka, t. h. Södermalm med Katarina kyrka. På Riddarfjärden en kunglig slup, en höbåt m.fl. fartyg. I fgr. t.h. sitter två jägare med hundar. Molnig himmel med solstrålar brytande fram över Söder.

  Akvatint över konturetsning.

  366x540.

  Nedanför bilden: (t.h.) J.F. Martin fec. (i mitten) Utsigt af Stockholm från Långholmen på Stadens vestra sida. – Vue de Stockholm prise de Långholmen du côté occidental de la ville. (i nedre v. hörnet) No. 4.

   

  I: Konturetsning; före all skrift. Nat. Mus. Akvarellerat ex. med egenhändig signatur: J.F. Martin delt. Kgl. Bibl. Akvarellerat ex. med egenhändig signatur: Frederic Martin delineavit.

  II: Med akvatint; före i nästa état omnämnda arbeten. Nat. Mus. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus.

  III: Beskrivet ovan. Med ytterligare molnformationer över Gamla staden och Slussen samt solstrålar brytande fram från h. Nat. Mus. Kgl. Bibl. AB. C. E. Fritzes Kungl. Hovbokhandel ex i färger.

   

  Akvarell med samma motiv utförd av en elev, tillhörande advokat Wilhelm Fraenckel, Djursholm. – På Konstnärsakademiens utställning år 1806. – Avbildad fig. 125.

   

  5. Utsigt af Stockholm tagen från Kungsholmen.

  Utsikt över Stockholm från Norr Mälarstrand mot Helgeandsholmen, Gamla staden och Riddarholmen. T.h. Södermalm med Katarina kyrka. I fgr. promenerande och åkande människor. På vatten båtar. Lätt molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  366x548.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J. F. Martin (därunder i mitten) Utsigt af Stockholm från Kongsholmen. – Vue de Stockholm prise de Fauborg de Kongsholm. (i nedre v. hörnet) No. 5.

   

  I: Konturetsning; före all skrift. Nat. Mus. Akvarellerat ex. med egenhändig signatur: J.F. Martin delt. Kgl. Bibl. Akvarellerat ex. med egenhändig signatur: Ritat af J. Fred. Martin.

  II: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus. Rosenhane skuret ex. AB. C. E. Fritzes Kungl. Hovbokhandel ex. i färger.

   

  Efter akvarell av konstnären. – Akvarell med samma motiv av Pehr Nordquist i Ups. Univ. Bibl. (n:o 38726).

   

  6. Stockholm ifrån södra sidan.

  Utsikt över Stockholm från ”Fåfängan” på Södermalm med Katarina kyrka och Södra bergen t.v. T.h. gamla Ladugårdsland samt Djurgården med galärerna och hamnen vid gamla Djurgårdsstaden. I fgr. tvenne grupper av herrar och damer. I viken nedanför bergen förutvarande Södra varvet. På vattnet ett flertal krigs- och handelsfartyg. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  370x537.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J. F. Martin déssiné 1793 (därunder i mitten) Vue de Stockholm du côté méridional. – Utsigt af Stockholm från Stadens södra sida. (i nedre v. hörnet) No. 6.

   

  I: Konturetsning; före all skrift. Nat. Mus. Akvarellerat ex. med egenhändig signatur: J.F. Martin delt.

  II: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus. Rosenhane skuret ex. AB. C. E. Fritzes Kungl. Hovbokhandel ex i färger.

   

  Efter akvarell av konstnären. – Förminskad kopia utförd för S.G. Hermelins kartsamling. Se: Bokillustrationer n:o 247. – Avbildad fig. 110.

   

  7. Utsigt af Stockholm tagen ifrån ingången till Blasiiholmen.

  Utsikt från nuvarande Södra Blaiseholms hamn. T.h. Gamla staden och Kungl. slottet, i mitten Södermalm och t.v. Skeppsholmen. I fgr. på kajen stadsbor handlande av landsbefolkningen. T.h. i fgr. en man med en gris över axlarna på väg till slakthuset. På strömmen fartyg. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  362x541.

   

  Nedanför bilden: (t.h.) par J.F. Martin (därunder i mitten) Utsigt af Stockholm tagen från BlasiiholmenVue de Stockholm prise de Blasiiholm. (i nedre v. hörnet) No. 7.

   

  I: Konturetsning; före all skrift. En mastkran på Skeppsbron där nu Gustaf III:s staty står. Nat. Mus. Akvarellerat ex, ej egenhändigt.

  II: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus. Rosenhane skuret ex.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  8. Drottningholms slott.

  Utsikt över Lovön med Drottningholms slott och andra byggnader, från platsen för gamla flottbrons fäste på Kersön. På vattnet kungens jakt, en kunglig slup roende in mot stranden m.fl. fartyg. På stranden väntande en kaross, ryttare, hovfolk m.m. I galopp körande ut på bron konungens kupé med kavallerieskort. På bägge sidor i fgr. träd. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  365x529.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J.F. Martin (i mitten) Kongl. Lust-Slottet Drottningholm. – Chateau Roy. De Drottningholm (i nedre v. hörnet) No. 8.

   

  I: Konturetsning; före all skrift. Kgl. Bibl. Akvarellerat ex. med egenhändig signatur: J: Fred. Martin delt.

  II: Med akvatint; före all skrift. Före i följande états omnämnda arbeten. Kgl. Bibl. skuret ex.

  III: Som beskrivits ovan men före i nästa état omnämnda arbeten. Vattnet kring den kungliga slupens akter ljusare samt vattnet under metaren t.v. mörkare än i nästa état. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Rosenhane skuret ex.

  IV: Beskrivet ovan. Utom i föregående état nämnda ändringar även arbeten på molnformationerna, så att inga moln finnas på himlen t.v. om den lilla segelbåten t.v. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  9. Carlbergs slott.

  Utsikt över Karlbergs slott från Kungsholmssidan. I fgr. en byggnad med inhägnad tomt och uthus, betande kor och getter. På vägen t.v. ett promenerande par. På vattnet några båtar. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  367x526.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J.F. Martin (i mitten) Carlbergs Slott. – Chateau royal de Carlberg. (i nedre v. hörnet) No. 9.

   

  I: Konturetsning; före all skrift. Före de år 1792 tillbyggda flyglarna jämte andra arbeten. Nat. Mus. Akvarellerat ex. med egenhändig signatur: J. Fredrick Martin delt.

  II: Beskrivet ovan. Med flyglarna och en del andra ändringar. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus. Rosenhane skuret ex.

   

  Efter akvarell av konstnären. – Repetition tillhörande major Erik Stackell, Djursholm.

   

  10. Haga lust slott.

  Utsikt över Haga-parken vid Brunnsviken från norr med Gustaf III:s paviljong. T.v. det planerade men aldrig utförda Amor-templet, Ekotemplet samt den av nuv. prins Gustav Adolf bebodda byggnaden. På gångarna promenerande människor, på vägen t.h. en kunglig kupé. Längre bort en ryttare. I bgr. staden med Kungl. Slottet. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  370x528.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J.F. Martin (i mitten) Kongl. Lust-Slottet Haga. – Chateau Roy. De Haga. (i nedre v. hörnet) No. 10.

   

  Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus. Rosenhane skuret ex.

   

  Efter akvarell av konstnären. – Repetitioner finnas i privata samlingar, bl.a. hos fru Marianne Wallenberg, Sthlm. – Akvarell med samma motiv av Pehr Nordquist i Ups. Univ. Bibl. (n:o 47708).

   

  11. Ulricsdals slott.

  Utsikt över Edsviken mot norr med Ulriksdals slott t.v. På stranden i fgr. ett promenerande par med en hund, t.v. två höga träd. På vattnet en liten segelbåt. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  372x517.

  Nedanför bilden: (t.v.) Dessiné par A. F. Cederholm (t.h.) Graré par J.F. Martin (i mitten) Kongl. Lust-Slottet Ulriksdal. – Chateau royal d’Ulricsdal. (i nedre v. hörnet) No. 11.

   

  Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus. Ex i brunt. Rosenhane skuret ex. Häradshövding Marcus Wallenberg, Sthlm, ex i färger.

   

  Efter akvarell av Axel Fredrik Cederholm. – Akvareller med samma motiv av Pehr Nordquist i Nat. Mus. (n:o 273/1891, avbildad fig. 81) och i Ups. Univ. Bibl. (n:o 48668).

   

  12. Gripsholms slott.

  Utsikt över Mälaren mot Mariefred från norr med Gripsholms slott och Carlsborgs slott t.v. Vid stranden i fgr. två fiskare i en roddbåt. På vattnet båtar. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  367x528.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J. F. Martin (i mitten) Gripsholms slott och Staden Mariefred. – Chateau roy. de Gripsholm et la ville de Mariefred. (i nedre v. hörnet) No. 12.

   

  Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus. Rosenhane skuret ex.

   

  Efter akvarell av konstnären. – Ex i Nat. Mus. Och i Rosenhane. – Akvarell med samma motiv av Pehr Nordquist i Nat. Mus. (n:o 273/1891).

   

  13. Strömsholms slott.

  Utsikt över Strömsholms slottspark mot norr med slottsbyggnaden längst t.h. På en höjd t.v. en herrgårdsbyggnad. I parken hästar på bete, i allén ett ekipage. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  373x532.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J.F. Martin (i mitten) Strömsholms Kongl. Lust-Slott. – Chateau royal de Strömsholm. (i nedre v. hörnet) No. 13.

   

  Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus. Rosenhane skuret ex.

   

  Efter akvarell av konstnären med spår efter överföringen till plåten (dock smärre avvikelser), i Nord. Mus.

   

  14. Toppö vattenfall vid Trollhättan.

  Utsikt över Toppö fall med klippiga, skogklädda stränder. I fgr. t.h. en fördämning mot vars träkonstruktion en man står lutad. Därinvid sitter en konstnär och tecknar. I älven flytande timmerstockar, på stränderna byggnader. I bgr. t.h. betande getter. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  363x554.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J.F. Martin (i mitten) Toppö Strömfall vid Trollhättan. Chute de Toppö à Trollhättan. (i nedre v. hörnet) No. 14.

   

  I: Konturetsning; före all skrift. Ups. Univ. Bibl.

  II: Med akvatint; före all skrift. Före smärre avslutande arbeten på himlen, t.ex. glansdagrarna på molnet överst t.v. Nat. Mus. ex i svartbrunt.

  III: Beskrivet ovan. Med i föregående état omnämnda arbeten. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus. Rosenhane skuret ex.

   

  Efter akvarell av konstnären. – Ex. i Nat. Mus. och i Kgl. Bibl. – På konstakademiens utställning år 1807.

   

  15. Nolströms och Gullö fallen äfvensom Ekeblads sluss

  (vid Trollhättan).

  Utsikt över Nolströms och Gullö fall med höga, klippiga stränder. I fgr. t.h. två kvinnor vaktande getter. På stranden i fgr. ett oxspann, några kor samt en man ridande två hästar att vattnas. På älven i lugnvattnet en timmerflotte på vilken två män samt en roddbåt. På stränderna och holmarna byggnader. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  362x553.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J.F. Martin (i mitten) Nolströms och Gullö fall, samt Ekeblads sluss vid Trollhättan. – Les Chutes de Nolström et de Gullö ainsi que l’Ecluse d’Ekeblad à Trollhätta. (i nedre v. hörnet) No. 15.

   

  I: Konturetsning; före all skrift. Kgl. Bibl. akvarellerat ex. Ups. Univ. Bibl. akvarellerat ex.

  II: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus. Rosenhane skuret ex. Kungl. Vattenfallsstyrelsen, Sthlm, ex. i färger.

   

  Efter akvarell av konstnären. – Ex. i Kgl. Bibl. och i Kgl. Vattenfallsstyrelsen, det senare med egenhändig signatur: Joh. Fr. Martin delt. – På konstakademiens utställning år 1807.

   

  16. Elfkarlebys märkvärdiga vattenfall (det större).

  Utsikt över Älvkarlebys stora vattenfall med en stor, timrad byggnad samt fördämningar t.v. I fgr. timmerstockar, på en av dem en man sittande samt en hund. I bgr. t.h. skogsklädda stränder. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  379x554.

  Nedanför bilden: (t.v.) Dessiné par J.C. Linnerhielm (t.h.) Graré par J.F. Martin (i mitten) Elfkarlebys stora Vattenfall. – Grande Chûte d’Elfkarleby. (i nedre v. hörnet) No. 16.

   

  Efter akvarell av Jonas Carl Linderhielm, sannolikt utförd 1787; jfr följande n:o. – Akvarell av Johan Fredrik med samma motiv (repetition), tillhörande friherre Carl Beck-Friis, Harg. – Avbildad fig. 89.

   

  17. Ett annat vattenfall vid Elfkarleby (det mindre).

  Utsikt över Älvkarleby mindre vattenfall. På stranden i fgr. två fiskare och t.v. två stockhus. Mitt i älven en granbevuxen holme och i bgr. en skogklädd strand. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  373x558.

  Nedanför bilden: (t.v.) Dessiné par J.C. Linnerhielm (t.h.) Gravé par J.F. Martin (i mitten) Ett mindre Vattenfall vid Elfkarleby. Petite Chûte d’Elfkarleby. (i nedre v. hörnet) No. 17.

   

  Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Rosenhane skuret ex.

   

  Efter akvarell (där figurerna saknas) av Jonas Carl Linnerhielm, daterad: d. 16 Maj 1787, tillhörande civilingenjör Gösta Broomé, Sthlm.- Akvarell av Johan Fredrik med samma motiv tillhörande friherre Carl Beck-Friis, Harg.

   

  18. Utsigt af Dannemora grufva.

  Utsikt över några öppna gruvschakt vid Dannemora med stegar och uppfordringsanordningar. I bgr. landskap med stugor. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  553x359.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J.F. Martin (i mitten) Dannemora Jerngrufva i Upland. – La Mine de fer de Dannemora en Upland. (i nedre v. hörnet) No. 18.

   

  I: Konturetsning; före all skrift. Generalkonsul Axel Ax:son Johnson, Sthlm, akvarellerat ex. med egenhändig påskrift i bläck, titeln på svenska och franska samt signatur: J.F. Martin delt.

  II: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus. Rosenhane skuret ex.

   

  Efter akvarell av konstnären. – Ex. i Nat. Mus. och i Rosenhane. – På Konstakademiens utställning år 1806. – Kopia i mindre format av M.R. Heland, utgiven av Elias Martin (n:o 43 i bilaga VIII).

   

  19. Utsigt af Nordmarks jern grufva.

  Utsikt över Finnsjö och Grundsjö järngruvor på Nordmarks gruvfält. I gruvöppningen i fgr. män och kvinnor i arbete med uppfordring av malm. I bgr. gruvstegar och hissanordningar på vilka arbetare. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  553x367.

  Nedanför bilden: (t.v.) Dessiné par F. A. v. Numers (t.h.) Gravé par J. F. Martin (därunder i mitten) Nordmarks Jerngrufva nära Philipstad. – Mine de fer de Nordmark près de Philipstad. (i nedre v. hörnet) No. 19.

   

  I: Konturetsning; före all skrift. generalkonsul Axel Ax:son johnson, Sthlm, akvarellerat ex. med egenhändig påskrift i bläck, titeln på svenska och franska samt signatur: J.F. Martin delt.

  II: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus. Rosenhane skuret ex.

   

  Efter akvarell av Fredrik Adolf von Numers i Konstakademien, Sthlm. – Jonas Carl Linnerhielm: Bref under Senare Resor i Sverige, Sthlm 1816, sid. 55: Normarks Grufva, känd äfven af andra än Mineralogen genom framlidne Öfversten v. Numers’s afritning, som Kongl. Målare-Academien förvarar såsom hans Receptions-stycke och Kongl. Hof-Gravören Hr Joh. Fredric Martin nyss graverat.

   

  20. Utsigt af Högborns jern grufva.

  Interiör från Högborns järngruva. I fgr. ett brädgolv på vilket t.h. två män pumpande upp vatten, t.v. högar av malm. I mitten en man med ett brinnande bloss i h. hand stående på en stege. T.v. hissanordning med släpbana för uppfordring av malm. Genom flera ljusöppningar t.v. utsikt över landskap.

  Akvatint över konturetsning.

  555x365.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J. F. Martin (i mitten) Högborne Jerngrufva i Westmanland. – La Mine de fer de Högborn en Vestmanie. (i nedre v. hörnet) No. 20.

   

  I: Konturetsning; före all skrift. Generalkonsul Axel Ax:son johnson, Sthlm, akvarellerat ex. med egenhändig påskrift i bläck: Utsigt af StollgrufvanHögborns Järngrufve Fält i Grytthytte Bergslag. Vüe de Högborn, Mine de Fer près de Grythytta en Westmannie. J. F. Martin delt.

  II: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus. Rosenhane skuret ex.

   

  Efter akvarell av konstnären. – På Konstakademiens utställning år 1806.

   

  21. Utsigt af Falu koppar grufva.

  Utsikt från stora stöten i Falu koppargruva, med timmerkojor nere i schaktet. T.v. en timmerbyggnad, i vars dörröppning en man med ett brinnande bloss. Därinvid en öppen eld och i fgr. en träbro på vilken tre män. I bgr. vid jordytan hissanordning för uppfordring av malm. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  552x368.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J. F. Martin (i mitten) Falu Koppargrufva. – La Mine de Cuivre près de Falun. (i nedre v. hörnet) No. 21.

   

  I: Konturetsning; före all skrift. Stora Kopparbergs Bergslags A.B., Falun, akvarellerat ex. Generalkonsul Axel Ax:son Johnson, Sthlm, akvarellerat ex. med egenhändig påskrift i bläck, titeln på svenska och franska samt signatur: J. F. Martin delt.

  II: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus. Rosenhane skuret ex.

   

  Efter akvarell av konstnären. – Ex. i Stora Kopparbergs Bergslags A.B.:s samlingar, Falun.

   

  22. Utsigt af Persbergs jern grufva.

  Utsikt över Persbergs järngruvas stora schakt. T.v. gruvstegar och hissanordningar, på vilka arbetare. I bgr. landskap med en sjö. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  548x364.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J. F. Martin (i mitten) Persbergs Jerngrufva i Wermeland. Vue de la Mine de fer de Persberg en Vermeland (i nedre v. hörnet) No. 22.

   

  Nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus. Rosenhane skuret ex.

   

  Efter akvarell i album som tillhört konstnären, tillhörande generalkonsul Axen Ax:son Johnson, Sthlm.

   

  23. Utsigt af parken vid Belle-Vue.

  Utsikt över Roslagstull mot norr med Bellevue malmgård på en höjd t.v. Nedanför berget t.h. stora landsvägen till Danderyd. I fgr. på vägen som leder upp till malmgården ridande och promenerande människor. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  316x390.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J. F. Martin (i mitten) BelleVue vid Roslags Tullen i Stockholm. Belle Vue à l’extremité d’un des Faubourgs de Stockholm. (i nedre v. hörnet) No. 23.

   

  I: Konturetsning; före all skrift. Nat. Mus. akvarellerat ex., med egenhändig signatur: Joh. Fr. Martin del. Nord. Mus. akvarellerat ex., fläckigt, med egenhändig signatur: J. F. Martin f.

  II: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus. ex i brunt.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  24. Götheborg, aftaget ifrån fästningen Götha Lejon.

  Utsikt över Göteborg mot sydväst från en höjd med skansen Göta Lejon längst t.h. I bgr. på en höjd skansen Kronan. T.v. i fgr. en väg på vilken en kupé och en ryttare. På vattnet i viken två roddbåtar med fiskare. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  321x398.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J. F. Martin (i mitten) Utsigt af Götheborg från Skansen Götha Lejon. – Vue de Gothenbourg prise du fort le Lion de Gothie. (i nedre v. hörnet) No. 24.

   

  Nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus. ex. i brunt. Ups. Univ. Bibl.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  25. Utsigt af Götheborg, tecknad ifrån förstaden Masthugget.

  Utsikt över Göteborg från Göta älv mot nordost. T.h. Masthuggsberget, t.v. staden med Tyska kyrkans torn och t.h. stadsmuren med en port. På vattnet handels- och krigsfartyg samt t.h. i fgr. en roddbåt. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  326x397.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J. F. Martin (i mitten) Utsigt af Götheborg från Förstaden Masthugget. Vue de Gothenbourg prise du Faubourg de Masthugget. (i nedre v. hörnet) No. 25.

   

  Nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus. Ups. Univ. Bibl.

   

  Sannolikt efter akvarell av konstnären i Nat. Mus., signerad: J. Fr. Martin del.

   

  26. Utsigt af Örebro tagen ifrån slotts trädgården.

  Utsikt över Örebro slott från sydost. I bgr. staden med Nikolaikyrkan t.v. På en bro i fgr. en hästskjuts och några promenerande. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  319x394.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J. F. Martin (i mitten) Utsigt af Örebro Slott med en del af Staden. – Vue du Chateau d’Örebro avec une partie de la Ville. (i nedre v. hörnet) No. 26.

   

  Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  27. Utsigt af Strängnäs.

  Utsikt över Strängnäs vid Mälaren med domkyrkan på en höjd i bildens mitt. På vattnet båtar och på stranden t.h. fisknät på tork. T.v. vägen en bondkvinna i samtal med en ryttare, längre bort en skjuts. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  321x401.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J. F. Martin (i mitten) Utsigt af Staden Strängnäs. – Vue de la Ville de Strängnäs. (i nedre v. hörnet) No. 27.

   

  I: Konturetsning; före all skrift. Kgl. Bibl. akvarellerat ex. med egenhändig signatur: Ritadt af J. F. Martin. Nord. Mus. skuret ex.

  II: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus. Rosenhane skuret ex.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  28. Staden Eskilstuna.

  Utsikt över Eskilstuna vid ån med samma namn. På stranden t.v. ett flertal byggnader, t.h. en udde kyrkan. I fgr. t.v. en klappbrygga med två gummor tvättande kläder, på vattnet roddbåtar. I fgr. t.h. fiskare med nät och på en höjd i bgr. en klockstapel. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning.

  322x399.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J. F. Martin (i mitten) Utsigt af Staden Eskilstuna. – Vue de la Ville d’Eskilstuna. (i nedre v. hörnet) No. 28.

   

  I: Konturetsning; före all skrift. Kgl. Bibl. akvarellerat ex. med egenhändig signatur: Ritadt af J. Fred. Martin.

  II: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus. ex i brunt. Rosenhane skuret ex.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  29. Utsigt af Stockholm, tagen från ett fartyg vid Kaptensudden, nära Djurgårdsbron.

  Utsikt över Stockholm från Djurgården. T.h. Ladugårdslandet och Hedvig Eleonora kyrka. I bgr. nedre Norrmalm och Blaiseholmen, längst t.v. slottet och Storkyrkan. På vägen i fgr. ett ekipage samt promenerande, längre bort byggnader. Vid stränderna bryggor med förtöjda båtar och på vattnet roddbåtar. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning, linjegravyr och roulettarbete.

  178x236.

  Nedanför bilden: (t.h.) J. F. M. fec. (i mitten) Vue de Stockholm prise à l’entrée du Parc. (nederst t.v.) No. 29.

   

  I: Etsning och roulettarbete. Med molnformationer på himlen; ofullbordad. Före all skrift. Nat. Mus.

  II: Etsning, linjegravyr och roulettarbete; före all skrift. Molnformationerna bortpolerade och ytterligare en del arbeten. Kgl. Bibl. Nord. Mus. Båda ex. i brunt.

  III: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. 2 ex. varav ett i brunt. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus. ex. i brunt.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  30. Utsigt af Upsala dom kyrka jemte en del af staden och broarna.

  Utsikt över Uppsala mot norr från Östra Ågatan nedanför bron. I bgr. t.v. Gustavianums torn och domkyrkan. På ömse sidor om ån byggnader. På gatorna promenerande, vid stränderna vattenhämtare. I fgr. t.h. tre grisar. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning och roulettarbete.

  184x244.

  Nedanför bilden: (t.h.) J. F. M. fec. (i mitten) Vue de la Cathedrale d’Upsal avec une partie de la Ville (t.v.) No. 30.

   

  I: Konturetsning och roulettarbete; före all skrift. Före i nästa état omnämnda arbeten. Nat. Mus. akvarellerat ex. Kgl. Bibl. 2 ex varav ett akvarellerat, skuret, med egenhändig signatur å originalpassepartout: Efter Naturen af J. F. Martin. Nord. Mus.

  II: Ytterligare roulettarbeten över hela bilden, även på himlen. Före akvatintbehandling. Före all skrift. Rosenhane.

  III: Beskrivet ovan. Arbetet med roulett på himlen bortpolerat före akvatintbehandlingen. Nat. Mus. Kgl. Bibl. 2 ex. varav ett i brunt. Nord. Mus. ex. i brunt.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  31. Utsigt af Nyköping.

  Utsikt över Nyköping mot norr från södra stranden nedanför fallet. I bildens mitt ån och på stränderna i fgr. t.h. en vattendriven såg, t.v. en kvarn. I bgr. staden med rådhuset längst t.v., S:t Nikolai kyrka och gamla stadsbron. På stranden i fgr. en fiskare med ett spö. Molnig himmel.

  Akvatint över etsning och roulettarbete.

  183x243.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J. F. Martin (i mitten) Vue de Nyköping le long de la riviere. (t.v.) No. 31.

   

  I: konturetsning och roulettarbete; före all skrift. Nat. Mus. akvarellerat ex. Kgl. Bibl. akvarellerat ex. med egenhändig signatur: J. F. Martin f.

  II: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus. ex. i brunt.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  32. Utsigt af Norrköping.

  Utsikt över Norrköping mot norr från södra stranden av Motala ström (nuv. Hamngatan). T.h. i mellanplanet Strömsholmen. På stränderna byggnader, på vattnet segel- och roddbåtar. I fgr. promenerande människor, t.h. en kärra med en vattentunna m.m. Molnig himmel.

  Akvatint över etsning och roulettarbete.

  184x247.

  Nedanför bilden: (t.h.) J. F. M. fec. (i mitten) Vue de Norrköping le long du quai des vaisseaux. (t.v.) No. 32.

   

  I: Konturetsning och roulettarbete; före all skrift. Nat. Mus. akvarellerat ex. Kgl. Bibl. akvarellerat ex. med egenhändig signatur: J. Fred. Martin f.

  II: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  33. Utsigt af Linköping.

  Utsikt över Linköping mot väster. I fgr. stora landsvägen från Norrköping ledande genom en tullport med Gustaf III:s namnchiffer in i staden upp emot länsresidenset i fonden. T.h. S:t Lars-kyrkans torn och domkyrkan. På vägen i fgr. bondforor samt ridande och promenerande. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning och roulettarbete.

  183x243.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J. F. Martin (i mitten) Vue de Linköping prise à la barrière ou l’on passe en venant de Norrköping. (t.v.) No. 33.

   

  I: Konturetsning och roulettarbete; före all skrift. Kgl. Bibl. akvarellerat ex., med egenhändig signatur: J. Fred. Martin f.

  II: Med akvatint; före all skrift. Ex. sålt & Sthlms stads bokauktionskammare den 16-21 nov. 1928.

  III: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  34. Utsigt af staden Westervik.

  Utsikt över Västervik mot väster. I fgr. en träbro över Gamlebyviken. På bron en skjuts vars hästar stegrar sig, arbetare rullande tjärtunnor och fiskare. I bgr. staden med rådhusets torn, Stegeborgs slottsruin samt t.h. gamla kyrkan. På vattnet båtar. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning och roulettarbete.

  179x238.

  Nedanför bilden: (t.h.) J. F. M. fec. (i mitten) Vue de la Ville de Westervik. (t.v.) No. 34.

   

  I: Konturetsning; före all skrift. Kgl. Bibl. akvarellerat ex., med egenhändig signatur å originalpassepartout: J. Fred. Martin f.

  II: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  35. Utsigt af Carlskrona, visande hufvudsakligen Tyska kyrkan innan branden år 1790.

  Utsikt över Stortorget i Karlskrona mot öster med Heliga Trefaldighets- eller Tyska kyrkan t.h. Fredriks- eller Storkyrkan m.fl. byggnader. På torget grupper av samtalande män och kvinnor, bondforor samt t.v. två grisar och några träd. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning och roulettarbete.

  190x247.

  Nedanför bilden: (t.h.) J. F. M. fec. (i mitten) Vue de Carlscrona presentant particulierement l’Eglise Allemande. (t.v.) No. 35.

   

  I: Konturetsning och roulettarbete; före all skrift. Före i nästa état omnämnda arbeten. Nat. Mus. akvarellerat ex. Kgl. Bibl. akvarellerat ex., med egenhändig signatur: efter Naturen af J. F. M.

  II: Ytterligare roulettarbeten över hela bilden, även på himlen. Före akvatintbehandling. Före all skrift. Kgl. Bibl. ex i brunt.

  III: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus.

   

  Efter akvarell av konstnären. – Akvarell av Elias Martin med samma motiv, signerad: Elias Martin pinx. 1780, Stockholm samt med egenhändig påskrift: Tyskkyrkan ifrån Kungsgatan sedd. i Kgl. Bibl.

   

  36. Utsigt af Wadstena slott och en del af staden.

  Utsikt över Vadstena slott från västra vallen mot öster. T.v. huvudbyggnadens fasad mot borggården. I bgr. staden med klosterkyrkan t.v. T.h. rådhuset och S:t Pers eller Rödkyrkan. I fgr. två kanoner, på den ena en dam sittande. Framför henne stående en man och en gosse. Molnig himmel.

  Akvatint över konturetsning och roulettarbete.

  183x245.

  Nedanför bilden: (t.h.) J. F. M. fec. (i mitten) Vue de Château de Wadstena et d’une partie de la Ville. (t.v.) No. 36.

   

  I: Konturetsning och roulettarbete; före all skrift. Nat. Mus. akvarellerat ex., med egenhändig signatur: Ritadt efter Naturen af J. F. Martin.

  II: Med akvatint; föer all skrift. Ex. sålt å Sthlms stads bokauktionskammare den 16-21 nov. 1928.

  III: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  37. Utsigt af Wadstena kyrka, der flera lemningar ifrån catholska tiden förvaras.

  Interiör från Vadstena klosterkyrka med där förvarade skulpturer, reliefer, krucifix m.m. – Kring bilden en rand, dock ej å undersidan.

  Akvatint över konturetsning och roulettarbete.

  184x245.

  Nedanför bilden: (t.h.) J. F. M. fec. (i mitten) Appartement vouté de l’Eglise de Wadstena, dans leguel on conserve plusieurs Reliques des tems Catholiques. (t.v.) No. 37.

   

  I: Konturetsning och roulettarbete; före all skrift. Nat. Mus. akvarellerat ex., med egenhändigt skriven titel å originalpassepartout: Bilderkamaren i Wadstena Kyrka.

  II: Ytterligare roulettarbeten flerstädes, t.ex. på takvalvet, duken bakom värjan på väggen t.v. och skulpturerna. Med rand även å undersidan kring bilden. Före all skrift. Kgl. bibl. Rosenhane skuret ex. med egenhändig påskrift i bläck: Bilder kamaren uti Wadstena Kloster Kyrka.

  III: Med akvatint; före all skrift. Ex. sålt å Sthlms stads bokauktionskammare den 16-21 nov. 1928.

  IV: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus. ex. i brunt och svart.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  38. Kanongjuteriet vid Finspång.

  Interiör från gamla kanongjuteriet vid Finspång med arbetare i verksamhet eller vilande och samtalande. I fgr. t.v. om gjutgropen två män i samspråk. I bgr. utsikt genom en bred dörröppning, utanför vilken olika byggnader med slottet i mitten. På gården ligga kanoner uppradade. Molnig himmel. – Kring bilden en rand, dock ej å undersidan.

  Akvatint över konturetsning och roulettarbete.

  179x241.

  Nedanför bilden: (t.h.) J. F. M. fec. (i mitten) Kanongjuteriet vid Finspång i Östergöthland. Fonderie de Canon à Finspång en Ostrogothie. (t.v.) No. 38.

   

  I: Med rand även å undersidan; före akvatint. Före all skrift. Kgl. Bibl. Rosenhane, skuret ex. med egenhändig påskrift i bläck: Finspongs Canon Guteri.

  II: Beskrivet ovan. nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus. ex. i brunt och svart.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  39. Cathrinebergs koppar-grufva.

  Interiör av Katrinebergs koppargruva med stegar och byggnadsställningar samt arbetare i olika sysselsättningar.

  Akvatint över konturetsning och roulettarbete.

  245x182.

  Nedanför bilden: (t.v.) Dessin. et gravé pr. J. F. Martin (därunder i mitten) Mine de cuivre de Catharineberg, dans la province d’Ostrogothie. (i nedre v. hörnet) No. 39.

   

  I: Konturetsning och roulettarbete; före all skrift. Nat. Mus. akvarellerat ex. med egenhändig påskrift i bläck å passepartout: Catharinaebergs Koppargrufva.

  II: Med akvatint; före all skrift. Rosenhane skuret ex. med egenhändig påskrift i bläck: Catarinebergs Koppar Grufva.

  III: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  40. Malmviks koppar grufva i Östergöthland.

  Utsikt över Malmviks koppargruva. Vid gruvöppningen stegar och uppfordringsanordningar. I fgr. t.h. en herre och en dam, t.v. några arbetare. På en bro i bgr. en man och en hund. Molnig himmel.

  Akvatint över etsning och roulettarbete.

  247x184.

  Nedanför bilden: (t.v.) Dessin. et gravé par J. F. Martin (därunder i mitten) Mine de cuivre de Malmvik en Ostrogothie, avec les machines hydrauliques qui s’y trouvent. (i nedre v. hörnet) No. 40.

   

  I: Konturetsning och roulettarbete; före all skrift. Nat. Mus. akvarellerat ex. med egenhändig påskrift i bläck å passepartout: Vatn-Uppfordrings Värket vid Malmviks Grufva.

  II: Med akvatint; före all skrift. Rosenhane skuret ex. med egenhändig påskrift i bläck: Upfordrings Verket vid Malmviks Grufva.

  III: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  41. Messings bruket i Norrköping.

  Interiör från mässingsbruket i Norrköping. Ett stort rektangulärt rum i vilket arbetare i olika sysselsättningar, på fondväggen ett fönster. T.v. utsikt genom två breda, murade bågöppningar till ett annat rum med i golvet tre öppningar till gjutgropar, vid en av dem två män i arbete.

  Akvatint över etsning och roulettarbete.

  182x244.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J. F. Martin (i mitten) La Fonderie de laiton à Norrköping. (t.v.) No. 41.

   

  Nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  42. Messingstråds fabriken i Norrköping.

  Interiör av mässingstrådsfabriken i Norrköping. I fgr. en maskin bestående av en horisontalt liggande, roterande cylinder av trä. Nedför en trappa t.h. kommer en man bärande en rulle tråd på ryggen. I fgr. arbetare i verksamhet.

  Akvatint över etsning.

  182x245.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J. F. Martin (i mitten) La Fabrique de fil de laiton à Norrköping. (t.v.) No. 42.

   

  I: Etsning; före all skrift. Kgl. Bibl. ex. i brunt.

  II: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  43. Utsigt af en stångjerns smedja.

  Interiör av en smedja med stångjärnshammare. Kring städet fem smeder i arbete, t.v. vid härden två arbetare. I fgr. tackjärnstackor och tänger. I bgr. genom en öppning utsikt över landskap.

  Akvatint över etsning och roulettarbete.

  184x240.

  Nedanför bilden. (t.h.) par J. F. Martin (i mitten) Forge de fer en barre. (t.v.) No. 43.

   

  I: Etsning och roulettarbete; före all skrift. Kgl. Bibl. ex. i brunt.

  II: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  44. Utsigt af en spik smedja.

  Interiör av en spiksmedja. T.v. två män i arbete vid en maskin, t.h. tre arbetare och en lärling. Den ene sköter om elden på härden. Genom en dörröppning i bgr. utsikt över landskap.

  Akvatint över etsning och roulettarbete.

  180x243.

  Akvatint över etsning och roulettarbete.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J. F. Martin (i mitten) Forge à fabriquer des clous. (t.v.) No. 44.

   

  Nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  45. En socken skräddare i sin verkstad.

  Rumsinteriör med en skräddare i arbete, sittande på ett bord t.v. Framför honom en gosse pressande kläder. T.h. en kvinna i arbete vid en vävstol. Genom en dörröppning i bgr. inkommer en man. T.v. en öppen spis och en säng.

  Akvatint över etsning och roulettarbete.

  181x217.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J. F. Martin (i mitten) Tailleur de Village. (t.v.) No. 45.

   

  Nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus. ex. i brunt.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  46. En socken skomakare.

  Rumsinteriör med en skomakare i arbete. T.h. vid hans sida en gosse, t.v. framför den öppna spisen en kvinna med två barn. I fgr. en vagga och en smörkärna. I bgr. en spinnrock och en säng.

  Akvatint över etsning och roulettarbete.

  180x219.

  Nedanför bilden: (t.h.) par J. F. Martin (i mitten) Cordonnier de Village. (t.v.) No. 46.

   

  Nat. Mus. Kgl. Bibl. Nord. Mus. ex. i brunt.

   

  Efter akvarell av konstnären.

   

  47. Lunds domkyrka och stad.

  Utsikt över Lund från Krafftstorget (Lilla torget) mot norr. T.v. domkyrkan och t.h. S:ta Annagatan på vilken promenerande och samtalande människor, två kärror, en hund, några svin m.m

  Etsning, linjegravyr och roulettarbete.

  176x242.

  På en särskild plåt (storlek 39x241) nedanför bilden: (t.v.) Elias Martin Pxt. (t.h.) J. F. Martin Sct. 1782 (därunder i mitten) Lund från Lilla Torget Til Norr (nederst) inom en oval grevl. ätten Scheffers krönta vapensköld omgiven av Serafimerordens kedja samt med vapenmantel (på ömse sidor därom) Hans Excellence Riks Rådet m.m. Högvälborne Herr Grefve Carl Fredric Scheffer tilägnas detta av Dess (i nedre h. hörnet) allerödmjukaste Tjenare Elias & Joh. Fr. Martin.

   

  I: Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Nord. Mus. Rosenhane skuret ex.

  II: I nedre v. hörnet ytterligare: No. 47. Nat. Mus. Kgl. Bibl.

   

  Efter målning av Elias Martin.

   

  48. Dockan i Sveaborg.

  Utsikt över byggnadsarbetet vid galärdockan på Sveaborg. På marken samt på trappstegar och ställningar en mängd arbetare. I stora bassängen i bgr. två fartyg på en slip, det ena under byggnad. T.h. ett segelfartyg med sjömän i riggen. Molnig himmel.

  Etsning, linjegravyr och roulettarbeten.

  178x241.

  På en särskild plåt (storlek 39x240) nedanför bilden: (t.v.) Elias Martin Pxt. (t.h.) J. F. Martin sct. 1782 (därunder i mitten) Sveaborgs Galere – Docka (nederst) inom en oval lilla riksvapnet med Serafimerordens kedja (på ömse sidor därom) Hans Kongl. Majt. Konung Gustaf III tillägnad af Dess (i nedre h. hörnet) allerunderdånigste och Tropligtigste undersåtare Elias & Joh. Fr. Martin.

   

  I: Etsning och roulettarbete; bilden ofullbordad. Före all skrift. Nat. Mus. ex. i brunt, defekt.

  II: Beskrivet ovan. nat. Mus. Kgl. Bibl. Ups. Univ. Bibl. Rosenhane skuret ex.

  III: I nedre v. hörnet ytterligare: No. 48. Nat. Mus. Kgl. Bibl.

   

  Efter oljemålning av Elias Martin i Nat. Mus. – Hoppe: a. a. fört. n:o 3.


  Ur "Bröderna Elias och johan Fredrik Martins gravyrer", av Hans Frölich, tryckt i Stockholm 1939 och utgiven av Bonniers.