VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Biografier.

SANSON, PIERRE MOULARD.


Sonson till Nicolas Sanson (se denne).


RENARD, LOUIS.


Holländsk karthandlare i början av 1700-talet. Han hade sin verksamhet i Amsterdam och sökte 1714 privileguim på utgivning av en navigationsatlas. Den kom ut året därpå med titeln 'Atlas de la Navigation'. 1739 blev den utgiven på nytt av R.&J. Ottens (se denne) och 1745 kom en holländsk utgåva med titeln 'Atlas van Zeevaert en koophandel door de geheele wereldt'.

Bland arbeten.
Atlas de la Navigation.
'Atlas van Zeevaert en koophandel door de geheele wereldt.


Kleerkooper. - Phillips.


Perrelet, David


Bland arbeten.
Encyclopédie ou dictionnaire universel raisonné des connaissances humaines.Karta öfver Stockholm. - 1904.Sperling - C. H. Tersmeden ca 1900.


Thersner, Ulrik, militär, tecknare. Född Kurkslätts socken i Finland d. 2 april 1779. Föräldrar: kapellanen Mikael Thersner och Johanna Dorph. - T. begynte redan vid sju års ålder sin militära bana, i det han då vardt antagen till skeppsgosse, i hvilken egenskap han tjänstgjorde under ryska kriget 1788-90. Sergeant vid arméns flotta 1794 och fänrik 1799, var han såsom informationsofficer vid Göteborgs eskader 1804 anställd att förrätta hydrografiska mätningar i Bohuslän. 1808 löjtnant i Fältmätningskåren, dit han blifvit förflyttad året förut, deltog han på skilda håll i krigsoperationerna 1808-09, blef kapten 1810 och medverkade s. å. vid gränsregleringen mellan Sverige och Ryssland. Sedan han i 1813-14 års krig haft åtskilliga kommenderingar och sistnämnda år befordrats till major i Fältmätningsbrigaden, förrättade han bl. a. 1815-17 fältmätningar i Skåne. 1825 tog han afsked ur krigstjänsten med öfverstlöjtnants rang. - Bland elementen i hans ungdomsbildning hörde bl. a. att med grafstickeln frambringa åtskilliga småstycken. På egen hand förkofrade han sig gradvis i teckningskonsten och upptog det af hans landsman, sedermera öfverstlöjtnant V. M. Carpelan, m. fl. den tidens konstnärer utöfvade aquatintamanéret och begynte 1816 under titeln "Fordna och närvarande Sverige" utgifva ett omfattande arbete, som var ett slags efterbildning af Dahlbergs Sueciaverk. De första bladen detta sitt storartadt anlagda verk utförde han under sin vistelse i Skåne, af hvars herresäten de återgifva utsikter. Med kartografen C. F. Akrells skickliga biträde vid teckningarnas mångfaldigande fortskred arbetet så raskt, att 1823 hela afdelningen Skåne var färdig, och början gjord med Östergötland. 1824-25 begyntes med Uppland och Södermanland. I företaget hade redan tidigt Carpelan börjat medverka. Vid T:s död, som inträffade i Västerås d. 2 sept. 1828. voro ej mindre än 38 häften färdiga, med af honom författad text. Äfven tvenne andra litterära arbeten af honom förtjäna omnämnas, nämligen Några ord om musiken 1826 och Om landskapsmålning 1828. Efter T. öfvergick planschverket i andra händer, men fortsattes 1843 af hans dotter Thora Johanna Ulrika Thersner (född 1818 och död i Stockholm d. 3 okt. 1867) och hade vid hennes bortgång fortskridit till 364 folioblad, då det för alltid afbröts. -- Gift 1811 med Anna Gustafva Weckman.
(Svenskt biografiskt handlexikon.)

Efter T:s död kunde hans enka genom vänners hjelp fortsätta det stora planschverket (det hade aldrig åtnjutit offentligt understöd). M. G. Anckarsvärd förestod dess utgifvande i litografi till 1843, under hvilken tid han dels efter T., dels efter egna eller andras teckningar utförde en mängd utsigter, hvilka i allmänhet äro de först utgifna öfverlägsna. 1843 Öfvertogs arbetet af T:s dotter Thora Johanna Ulrika T. (f. 1818), hvilken ända till sin död (1867) fortsatte det. Hon litogra-fierade mestadels sjelf sina teckningar, som äro samvetsgranna, men något torra och svaga. Under hennes tid fortsattes och afslöts afdelningen Nerike (1838-55), äfvensom fyra andra dels fortsattes, dels påbörjades. Hela verket omfattade vid hennes död 91 häften (364 planscher med text) och hade kostat subskribenterna 682 kr. 50 öre, säkerligen det dyraste pris, som ett svenskt literärt arbete betingat.
(Nordisk Familjebok, första utgåvan.)

Thersner, Thora Johanna Ulrika. I bredd med våra författarinnor, men på en annan väg producerande, utmärker sig demoiselle Thersner. Ett allmänt kändt och värderadt arbete, "Svecia Antiqva et Hodierna", utgafs i förra århundradet af grefve Dahlberg, ett dyrbart arbete, som näppeligen i vår tid skulle kunna utgifvas i koppartryck, ehuru det blifvit fortsatt lithografiskt. Det var, redan i början af innevarande århundrade, i det afseendet föråldradt, att efter lång mellankommen tid de teckningar, arbetet gifvit, icke mera svarade mot det nuvarande utseendet, äfvensom en mängd andra märkvärdiga ställen funnos, de der icke i Dahlbergs arbete voro intagna. Konung Carl XIII ansåg att ett nytt arbete, i planen likt det gamla, borde utgifvas, och uppmanade dertill kaptenen (sedermera öfverstelöjtnanten) Ulrik Thersner, som inom geniekorpsen gjort sig känd såsom tecknare. Man anser sig icke behöfva förbigå det denne man väl också gjort sig för öfrigt utmärkt. Såsom kommenderad att vid ingenjörsarbetena biträda general Boje under belägringen för den holsteinska fästningen Glückstadt visade han hvad man genom beslutsamhet, energi och insigter kan åstadkomma, så att, när fästningen slutligen kapitulerade, befälhafvande generalen, i sin rapport derom, uppgaf kaptenen Thersner såsom den der förutan hvilkens åtgöranden fästningen icke skulle blifvit tagen, eller åtminstone icke så snart. – Efter freden företog kaptenen utgifvandet af den omnämnda fortsättningen af det Dahlbergska verket, dervid biträdd af majoren (sedermera generalen) Akrell, som jemte sin skicklighet att karakteristiskt teckna träd med framgång öfvade den så kallade Aqyatinta-gravyren. Så utkommo en mängd häften af "Sverige framstäldt i teckningar". Men utgifvaren dog år 1828, och en fortsättning af detta intressanta verk besörjdes derefter af majoren (sedermera öfverintendenten) Anckarsvärd, för sterbhusets räkning. Det var å denne utgifvares sida ett drag af deltagande. Vilkoren dervid äro obekanta. Emellertid erfor bemälde öfverintendent ledsamheten af en långvarig ögonsvaghet, så att han måste spara detta ömtåliga sinne. Likväl var arbetets utgifvande ett vilkor för Thersnerska familjens utkomst. Då föreslog öfverintendenten att den unga dottern i huset skulle fortsätta utgifvandet. Hon hade utmärkt sig i figurteckning, men icke försökt sig i teckning af landskap. Det första försöket på papper lyckades utöfver all förväntan, och beslutet blef att hon dädanefter skulle sjelf besörja utgifvandet, dock i början under tillsyn af öfverintendenten, som med fortsatt välvilja öfversåg och lade hand vid jemkningar å ritningarne på sten (ty nu var lithografien den konstgren som användes).

Kaptenen Thersner hade haft utgifvandet ifrån år 1816 till 1828, derefter vidtog öfverintendentens arbete, som fortsattes till år 1843 samt med hans tillsyn till 1845. Från denna tid har demois. Thersner intill närvarande tid (1866) ensam fortsatt utgifvandet, rest till egendomar, utvalt vuer och gjort teckningarne.

Detta stora arbete, som är en prydnad och i mer än ett afseende en heder för Sverige, har hittills utkommit i 87 häften, af hvilka likväl flera äro utgångna, så att i närvarande stund kompletteringen icke kan ske med mer än 68 häften. Man måste ifrigt önska att artistens helsa och lifstid måtte länge ännu tillåta henne att fortsätta detta för vårt land så hedrande arbete, äfvensom man kunde önska att ständerna, eller blifvande riksdagsmän, ville med mera frikostighet omfatta ett arbete, som så svagt ersätter sin flitiga utgifvares möda.
(Anteckningar om svenska qvinnor.)


Fordna och närvarande Sverige - Alfabetiskt register

Registret bygger på det register som förekommer i 1946 års upplaga, dock med vissa tillägg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

V bör sökas under W.


A

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Adelsnäs Östergötland 35 U. Thersner, 1824 Akvatint
Ahlby Södermanland 30 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Aleholm Västergötland Originalteckning
Alkvettern Värmland 4 Th. Thersner Lit. I tontryck
Almare stäk Uppland 24 U. Thersner, 1824 Akvatint
Almare stäk Uppland 25 U. Thersner, 1824 Akvatint
Almnäs Västergötland 3 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Alvastra Östergötland 5 U. Thersner, 1819 Gravyr
Asa Småland 18 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Aske Uppland 17 U. Thersner, 1824 Akvatint
Avesta Dalarna 14 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Axbergshammar Närke 8 Aug. Anckarsvärd. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi


B

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Beckaskog Skåne 38 A. F. Skjöldebrand, 1819 Gravyr
Berg Östergötland 30 U. Thersner, 1820 Gravyr
Berga Småland 22 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Bergqvara Småland 5 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Bergqvara Småland Originalteckning
Bergshammar Södermanland 40 C. S. Bennet pinx. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Bjersgård Skåne 53 U. Thersner, 1817 C. F. Akrell 1822 Gravyr
Bjersöholm Skåne 51 U. Thersner, 1819 C. F. Akrell 1822 Gravyr
Bjurum, se Stora Bjurum
Björksund Södermanland 48 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Björneborg Värmland 2 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Björnö Småland 28 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Bleckhem Småland 16 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Blomberg Västergötland 33 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Bo Närke 7 Aug. Anckarsvärd. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Bofors Närke 3 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Bogesund Uppland 36 U. Thersner, 1824 W. M. Carpelan Akvatint
Bollerup Skåne 13 U. Thersner, 1816 S. H. Petersen, 1817 Gravyr
Borgholms slott Öland 1 Th. Thersner Th. Thersner J. W. Tegner & Kittendorff Litografi
Borgholms slott Öland 2 Th. Thersner Th. Thersner J. W. Tegner & Kittendorff Litografi
Borgholms slott Öland 3 Th. Thersner Th. Thersner J. W. Tegner & Kittendorff Litografi
Borgholms slott Öland 4 Th. Thersner Th. Thersner J. W. Tegner & Kittendorff Litografi
Borgvik Värmland 6 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Borreby Skåne 31 U. Thersner, 1818 C. F. Akrell 1819 Gravyr
Borrud Västergötland 8 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Bosjökloster Skåne 59 U. Thersner, 1817 C. F. Akrell 1823 Gravyr
Boxholm Östergötland 12 U. Thersner, 1820 C. F: Akrell 1823 Gravyr
Brattforsen Närke 37 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Bredsjö Närke 32 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Broby Södermanland 20 Aug. Anckarsvärd. Söderberg Litografi
Broby Södermanland Originallavering.
Brokind Östergötland 28 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1823 Gravyr
Brunneby Östergötland 20 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1823 Gravyr
Bruzaholm Småland 17 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Bysta Närke 14 M. G. Anckarsvärd J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Båtstad Dalarna 6 Th. Thersner Th. Thersner F. d. Salmsons tryckeri Litografi
Bälteberga Skåne 58 U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1823 Gravyr
Börringe Skåne 33 U. Thersner 1816 C. F. Akrell 1819 Gravyr
Börstorp Västergötland 7 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi


C

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Carlsdal Närke 36 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Carlslund Närke 4 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Cathrineberg Värmland 7 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Christinehof Skåne 48 U. Thersner 1816 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Christinelund Närke 18 J. H. Strömer J. H. Strömer 1842 Gjötström & Magnusson Litografi


D

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Dagsnäs Västergötland 9 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Danbyholm Södermanland 8 U. Thersner 1824 C. F. Akrell Akvatint
Dannemora Uppland 4 U. Thersner 1826 C. F. Akrell Gravyr
Degeberg Västergötland Th. Thersner Originallavering.
Degernäs Närke 29 Th. Thersner 1848 Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Djupadal Blekinge 2 Th. Thersner Th. Thersner Tegner & Kittendorff Litografi
Djursholm Uppland 37 U. Thersner 1825 C. F. Akrell Akvatint
Dylta Närke 15 M. G. Anckarsvärd J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi


E

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Edh Småland 6 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Edh Småland Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Edsberg Uppland 34 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Ekeberg Närke 34 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Ekensberg Södermanland Originalteckning 1827
Ekenäs Östergötland 27 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1823 Gravyr
Ekhammar Västergötland 26 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Ekhammar Västergötland Originalteckning
Ekholmsund Uppland 26 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Elby Södermanland Th. Thersner 1848 Originalteckning
Elfdals Porfyrverk Dalarna 13 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Elfkarleby vatten-fallen Uppland 1 U. Thersner 1825 Gravyr
Elfkarö Uppland 2 U. Thersner 1825 W. M. Carpelan Akvatint
Elfstorp Närke 6 Aug. Anckarsvärd. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Elghammar Södermanland 28 Aug. Anckarsvärd. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Elzviks-Silfergrufva Närke 22 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Elzviks-Silferverk Närke 21 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Emm Småland 27 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Engelbrechts Holmen Närke 41 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Engelbrechts Holmen Närke Th. Thersner Th. Thersner Spong
Engeltofta Skåne 57 U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1823 Gravyr
Engsö Västmanland 11 Th. Thersner Litografi
Eriksberg Södermanland 2 U. Thersner 1823 C. F. Akrell Akvatint
Erstawik Södermanland 38 U. Thersner J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Esplunda Närke 9 Stäck M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Evedals Hälsobrunn Småland Originallavering.


F

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Fagersta Västmanland 3 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Ferna Västmanland 2 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Finspong Östergötland 2 U. Thersner 1820 Gravyr
Finspong Östergötland 3 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Fituna Södermanland 17 Aug. Anckarsvärd. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Fogelvik Småland 13 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Fogelvik Småland Originalteckning
Follnäs Södermanland 18 Aug. Anckarsvärd. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Forsby Småland Originalteckning 1826
Forsby Södermanland 16 U. Thersner 1824 W. M. Carpelan Akvatint
Forsmark Uppland 6 C. J. Fahlcrantz pinx. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Fredriksberg Dalarna 11 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Fredriksberg Småland 21 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Frugården Västergötland 28 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Frykstad Värmland 11 Th. Thersner Th. Thersner Schlachter & Seedorff Litografi
Frössvidahl Närke 16 J. M. Stäck del. J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Frösåker Västmanland 12 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Frötuna Närke 26 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi


G

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Gamla Uppsala Uppland Titelblad P. E. Limnell J. H. Strömer Litografi
Gammelsbo Närke 39 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Garpenberg Dalarna 1 Th. Thersner Th. Thersner F. d. Salmsons tryckeri Litografi
Gemmersta Södermanland 36 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Godegård Östergötland 16 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1824 Gravyr
Grensholm Östergötland 22 U. Thersner 1819 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Gripenberg Småland 30 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Gripsholm Södermanland 58 Th. Thersner, efter C. J. Bennet Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Grycksbo Dalarna 15 Litografi
Gräfsnäs Västergötland 1 Th. Thersner 1847 Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Gräfsnäs Västergötland 2 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Gräfsnäs Västergötland 3 Originallavering 1827
Grängshammar Dalarna 3 Th. Thersner Th. Thersner F. d. Salmsons tryckeri Litografi
Gräntzö Småland 12 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Gräntzö Småland Originalteckning 1826
Gullmarsberg Bohuslän 1 Spong Litografi
Gustafsvik Värmland 1 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Gusum Östergötland 36 U. Thersner 1824 Gravyr
Gylleboa Skåne 16 U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1818 Gravyr
Gylleboa Skåne 17 U. Thersner W. M. Carpelan
Gäddeholm Västmanland 15 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Göksholm Närke 31 Th. Thersner 1846 Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Görväln Uppland 33 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi


H

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Hagge Dalarna 12 Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Hallandsberg Västergötland 32 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Hallandsberg Västergötland Th. Thersner 1847 Originallavering
Halle Möllor Skåne 21b U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1818 Litografi
Hammar Skåne 18 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1818 Litografi
Harg eller Odinsviholm Småland 10 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Heckeberga Skåne 54 C. F. Akrell 1822 Gravyr
Hedenlunda Södermanland 56 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Hedenlunda Södermanland Th. Thersner Färglavering
Helgerum Småland 5 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Hellekis Västergötland 5 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Hesselby Uppland 27 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Hinseberg Närke 19 J. H. Strömer J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Hjelmarsberg Närke 35 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Hjelmarsberg Närke Th. Thersner Originalteckning
Hjelmarsnäs Närke 40 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Hjelmarsnäs Närke Th. Thersner Originallavering 1846
Hofdala Skåne 44 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Hofsta Södermanland 4 U. Thersner C. F. Akrell Akvatint
Holma Bohuslän 3 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Hook Småland 2 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Hornsberg Småland 14 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Husby Östergötland 6 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Husbyfjöl Östergötland 18 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Huseby Småland 7 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Håtunaholm Uppland 13 Aug. Anckarsvärd. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Häringe Småland 7 U. Thersner 1825 W. M. Carpelan Akvatint
Härlingstorp Västergötland 19 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Högsjö Södermanland 57 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Höjentorp Västergötland 18 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Hönsäter Västergötland 11 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Hörle Småland 1 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Hörningsholm Södermanland 13 U. Thersner 1824 Akvatint


J

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Jacobsberg Uppland 32 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Johanneshus Blekinge 3 Th. Thersner Th. Thersner Tegner & Kittendorff Litografi
Jonsered Västergötland 21 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Julita Södermanland 11 U. Thersner 1824 W. M. Carpelan Akvatint


K

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Kaflås Västergötland 10 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Kaflås Västergötland Th. Thersner 1820 Originallavering.
Karsholm Skåne 50 U. Thersner 1816 C. F. Akrell 1822 Gravyr
Kasimirsborg Småland 15 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Klippan Skåne 25 U. Thersner 1817 Gravyr
Kloster Dalarna 2 Th. Thersner Th. Thersner F. d. Salmsons tryckeri Litografi
Knutstorp Skåne 40 U. Thersner 1815 Gravyr
Krageholm Skåne 22 U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1818 Gravyr
Krapperup Skåne 39 U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Kronobergs Ruin Småland 20 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Krontorp Värmland 3 Litografi
Krusenberg Uppland 7 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Kulla Gunnarstorp Skåne 14 a o.b U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1819 Gravyr
Kulla Gunnarstorp Skåne 15 U. Thersner 1817 W. M. Carpelan Gravyr.
Kullens fyr Skåne 28 U. Thersner 1817 W. M. Carpelan Gravyr.


L

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Lagmansö Södermanland 44 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Lambohof Östergötland 29 U. Thersner 1820 Gravyr
Leckö slott Västergötland 25 Spong Litografi
Lessebo Småland 8 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Lilla Edet Västergötland Originalteckning 1827.
Lindholm Södermanland Originalteckning 1827.
Lindholmen Uppland 21 Akvatint
Lindö Södermanland 24 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Linköpings domkyrka, koret Östergötland Titelblad U. Thersner 1820 Akvatint
Lisma Södermanland 27 O. J. Hagelstam del. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Lissjö Västmanland 16 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Ljung Östergötland 19 U. Thersner 1820 C. F. Akrell Gravyr
Loka Västmanland 14 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Long Värmland 18 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Ludwika Dalarna 14 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Lunds domkyrka, koret Skåne Titelblad U. Thersner 1816 C. F. Akrell 1818 Gravyr
Lyckås Småland 29 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Läggevi Småland 23 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Löberöd Skåne 8 U. Thersner 1817 S. H. Petersen, 1817 Gravyr
Löberöd Skåne 9 U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1818 Gravyr
Löfsta-Bruk Uppland 9 Fig. efter Holmbergson M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Löfstad Östergötland 7 U. Thersner 1820 C. F. Akrell Gravyr


M

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Maltesholm Skåne 3b U. Thersner 1818 W. M. Carpelan 1820 Gravyr
Maltesholm Skåne 4 U. Thersner 1816 C. F. Akrell 1819 Gravyr
Mariedal Västergötland 27 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Marsvinsholm Skåne 34 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1819 Gravyr
Medevi Östergötland 33 1820 Gravyr
Medhamra Östergötland 15 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1824 Gravyr
Mem Östergötland 24 U. Thersner 1824 Gravyr
Moholm Västergötland 30 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Mora Kyrka Dalarna 7 Th. Thersner Th. Thersner F. d. Salmsons tryckeri Litografi
Motala Östergötland 17 U. Thersner 1820 Gravyr
Munkfors Värmland 16 Litografi
Myrö Närke 20 J. H. Strömer J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Målhammar Västmanland 6 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Mälsåker Södermanland 59 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Mölnbacka Värmland 12 Th. Thersner Th. Thersner Schlachter & Seedorff Litografi


N

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Nolhaga Västergötland 16 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Norra Freberga Östergötland 31 U. Thersner 1820 Gravyr
Norsborg Södermanland 31 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Norsholm Östergötland 23 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1823 Gravyr
Nydala Småland 3 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Nydala Småland 4 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Nygård Västergötland 22 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Nygård Västergötland Th. Thersner Originallavering.
Nynäs Södermanland 5 U. Thersner 1824 W. M. Carpelan Akvatint
Nynäs Södermanland 29 C. S. Bennet pinx. J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Nyqvarn Södermanland 22 M. G. Anckarsvärd Söderberg Gjötström & Magnusson Litografi
Näfveqvarn Södermanland 46 Th. Thersner Th. Thersner J. W. Tegner & Kittendorff Litografi
Näsby Södermanland 29 A. C. Wetterling Gjötström & Magnusson Litografi
Näsby Uppland 38 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Näsbyholm Skåne 24 C. F. Akrell 1824 Gravyr
Näsgård Dalarna 4 Th. Thersner Th. Thersner F. d. Salmsons tryckeri Litografi
Nääs Västergötland 13 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi


O

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Odensviholm, se Harg
Odersberga Skåne 45 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Osbyholm Skåne 46 U. Thersner 1816 C. F. Akrell 1822 Gravyr


P

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Partiled Västergötland 23 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Penningby Uppland Originalteckning 1824


R

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Ramlösa brunns-hus Skåne 60 W. M. Carpelan 1816 C. F. Akrell 1823 Gravyr
Ramnäs Västmanland 10 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Ramsbergs Bruk Närke 38 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Ramsjöholm Småland 32 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Rankhyttan Dalarna 5 Th. Thersner F. d. Salmsons tryckeri Litografi
Ransäter Värmland 15
Regnaholm Östergötland 13 U. Thersner 1820 C. F. Akrell Gravyr
Ribbingsfors Västergötland 31 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Ribbingsholm Östergötland 4 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1820 Gravyr
Riddarhyttan Västmanland 4 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Rinkesta Södermanland 61 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Riseberga Kloster Närke 13 J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Rosersberg Uppland 18 U. Thersner 1824 Akvatint
Rosersberg Uppland 19 U. Thersner 1824 Akvatint
Rosersberg Uppland U. Thersner 1824
Rottneros Värmland 10 Th. Thersner J. H. Strömer Schlachter & Seedorff Litografi
Rydboholm Uppland 22 U. Thersner 1825 Akvatint
Ryfors Västergötland 20 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Ryfors Västergötland U. Thersner 1826 Originallavering.
Ryholm Västergötland 29 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Råbeck Västergötland 4 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Rödjenäs Småland 19 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Rönneholm Skåne 43 U. Thersner 1815 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Rösjöholm Skåne 41 U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1821 Gravyr


S

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Saltkällan Bohuslän 4 Spong Litografi
Sandemar Södermanland 16 U. Thersner 1825 W. M. Carpelan Akvatint
Schedvi Östergötland 32 U. Thersner 1820 Gravyr
Schisshyttan Dalarna 8 Th. Thersner Th. Thersner F. d. Salmsons tryckeri Litografi
Segersjö Närke 24 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson
Signildsberg Uppland 16 U. Thersner 1824 Akvatint
Sigtuna Uppland 11 U. Thersner 1825 W. M. Carpelan Akvatint
Sikfors Närke 34 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Siljansfors Dalarna 16 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Sinclairsholm Skåne 35 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1819 Gravyr
Sjöö Uppland 35 M. G. Anckarsvärd J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Skabersjö Skåne 5 U. Thersner 1816 W. M. Carpelan 1819 Gravyr
Skabersjö Skåne 4 Th. Thersner Tegner & Kittendorff Litografi
Skarhult Skåne 10 U. Thersner 1817 S. H. Petersen, 1817 Gravyr
Skebo Bruk Uppland 40 Aug. Anckarsvärd. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Skemningsfors Västergötland 35 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Skenäs Södermanland 12 U. Thersner 1826 W. M. Carpelan Akvatint
Skillinge Skåne 27 U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1818 Gravyr
Skinnskatteberg Västmanland 13 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Skogaholm Närke 5 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Skokloster Uppland 14 U. Thersner 1825 Gravyr
Skokloster Uppland 15 U. Thersner 1825 Gravyr
Skyllberg Närke 27 a o.b Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Skära Lid Skåne 37 U. Thersner 1818 W. M. Carpelan 1820 Gravyr.
Skärfva Blekinge 1 Th. Thersner Th. Thersner Tegner & Kittendorff Litografi
Snogeholm Skåne 11 U. Thersner 1817 S. H. Petersen, 1817 Gravyr
Sonstorp Östergötland 9 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1822 Gravyr
Sparreholm Södermanland 34 C. J. Fahlcrantz del. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Sparresäter Västergötland 36 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Stafsund Uppland 10 U. Thersner 1826 Gravyr
Stegeborg Östergötland 26 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1824 Gravyr
Stegeborg ruin Östergötland 25 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Stenhammar Södermanland 54 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Stenhammar Södermanland 55 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Stjernarp Östergötland 21 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1823 Akvatint
Stjernsund Dalarna 9 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Stjernsund Närke 1 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Stjernsund Närke 2 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Stora Bjurum Västergötland 6 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Stora Mölla Skåne 21a U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1818 Gravyr
Stora Sundby Södermanland 49 Th. Thersner Th. Thersner Tegner & Kittendorff Litografi
Strengnäs Domkyrka Södermanland Titelblad Litografi
Strålnäs Östergötland 10 U. Thersner 1820 Gravyr
Strö Skåne 36 U. Thersner 1818 W. M. Carpelan 1820 Gravyr
Ström Bohuslän 2 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Ström Bohuslän Th. Thersner Originallavering 1827
Strömsberg Småland 31 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Strömsholm Västmanland 1 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Sturefors Östergötland 14 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1824 Gravyr
Sturehof Södermanland 33 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Stäringe Södermanland 52 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Sundbyholm Södermanland 37 C. S. Bennet pinx. J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Sundet från Glumslöf Skåne 29 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1819 Gravyr
Sundet från Helsan Skåne 30 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1819 Gravyr
Sura-Hammar Västmanland 7 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Svaneholm Skåne 23 U. Thersner 1816 C. F. Akrell 1818 Gravyr
Svanå Västmanland 5 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Svartsjö Uppland 23 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Swartå Närke 12 J. M. Stäck del. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Sveneby Västergötland 12 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Svenstorp Skåne 55 C. F. Akrell 1822 Gravyr
Svärta Södermanland 19 Aug. Anckarsvärd. Söderberg Gjötström & Magnusson Litografi
Säby Värmland 8 Th. Thersner M. G. Anckarsvärd Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Säby Östergötland 11 U. Thersner 1820 C. F. Akrell Gravyr
Säbylund Närke 10 J. M. Stäck del. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Säfstaholm Södermanland 9 U. Thersner Akvatint
Söderfors Uppland 3 U. Thersner 1825 Gravyr
Söder-Tuna Södermanland 53 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Söfdeborg Skåne 12 U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1818 Gravyr


T

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Thorsby Värmland 9 Th. Thersner Th. Thersner Schlachter & Seedorff Litografi
Thorsåker Uppland 31 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Thorönsborg Östergötland 34 U. Thersner 1824 Gravyr
Thureholm Södermanland 25 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Tidö Västmanland 8 Cn-o Spong Litografi
Tidö Västmanland 9 Th. Thersner Spong Litografi
Tidö Västmanland Originallavering
Tistad Södermanland 6 U. Thersner 1824 Akvatint
Torp Södermanland 60 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Torpa Västergötland 14 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Torpa Västergötland 15 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Torsebro Skåne 49 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Tosterup Skåne 47 U. Thersner 1816 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Traneryd Småland Th. Thersner 1853 Originallavering
Trolleholm Skåne 32 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1819 Gravyr
Trollenäs Skåne 52 U. Thersner 1815 C. F. Akrell 1822 Gravyr
Trollhättan Västergötland 24 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Tromtö Blekinge 4 Th. Thersner Th. Thersner Tegner & Kittendorff Litografi
Trystorp Närke 23 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Tullgarn Södermanland 1 U. Thersner 1824 Akvatint
Tunbyholm Skåne 26 U. Thersner 1826 C. F. Akrell 1818 Gravyr
Tynnelsö Södermanland 41 Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Täckhammar Södermanland 26 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Tärna Södermanland 32 J. A. Cronstedt del. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Tärna Västmanland U. Thersner 1824 Originallavering


U

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Uddeholm Värmland 14 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Ulfhäll Södermanland 43 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Ulfsunda Uppland 28 U. Thersner C. J. Billmark Gjötström & Magnusson Litografi
Ulfåsa Östergötland 8 U. Thersner 1820 C. F. Akrell Gravyr


W

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Wadstena Slott Östergötland 1 U. Thersner 1819 C. F. Akrell 1820 Gravyr
Wahlåsen Närke 28 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Wanås Skåne 19 U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1818 Gravyr
Wanås Skåne 20 U. Thersner 1817 W. M. Carpelan 1819 Gravyr
Warnhems kyrka Västergötland Titelblad Litografi
Wedevåg Närke 17 J. H. Strömer J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Wegeholm Skåne 6 a o.b U. Thersner 1816 W. M. Carpelan 1818 Litografi
Wegeholm Skåne 7 U. Thersner 1816 W. M. Carpelan 1819 Gravyr.
Wellinge Södermanland 23 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Wenngarn Uppland 12 A. C. Wetterling Gjötström & Magnusson Litografi
Wibyholm Södermanland 14 U. Thersner 1824 W. M. Carpelan Akvatint
Widerup Skåne 46 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Widtsköfle Skåne 42 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Wik Södermanland 2 U. Thersner 1824 W. C. Akvatint
Wik Uppland 8 C. J. Fahlcrantz pinx. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Willingsberg Närke 25 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Winö Småland 11 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Wrem Västergötland Th. Thersner 1858 Originallavering
Wreteholm Småland Originalteckning
Wärnanäs Småland 25 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Wärnanäs Småland 26 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Wäsby Uppland 30 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi


Y

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Yxe Närke 33 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Yxtaholm Södermanland 47 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi


Å

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Åda Södermanland 21 M. G. Anckarsvärd del. Söderberg Gjötström & Magnusson Litografi
Ådön Uppland 29 U. Thersner C. J. Billmark Gjötström & Magnusson Litografi
Ågesta Södermanland 45 A. J. Berg del. J. H. Strömer Strömer & Hårdh Litografi
Åkers-Bruk Södermanland 50 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Åkerö Södermanland 15 U. Thersner 1824 W. M. Carpelan Akvatint
Åkesholm Skåne 2a U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1819 ? I Köpenhamn Gravyr
Åkesholm Skåne 4 U. Thersner 1816 C. F. Akrell 1819 ? I Köpenhamn Gravyr
Ålhult Småland 24 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Årnäs Västergötland 34 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Årås Västergötland 17 Th. Thersner 1852 Th. Thersner Spong Litografi
Årås Västergötland Th. Thersner 1826 Originallavering.


Ä

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Äs Södermanland 35 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi


Ö

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Öfveds-Kloster Skåne 1 U. Thersner 1816 W. M. Carpelan 1819 ? I Köpenhamn Gravyr
Öfveds-Kloster Skåne 5 Th. Thersner Th. Thersner Tegner & Kittendorff Litografi
Ökna Södermanland 42 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Ölsboda Närke 11 J. M. Stäck del. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Örbyhus Uppland 20 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Örebro slott Närke Titelblad Litografi
Öredal Västergötland Th. Thersner 1844 Originallavering.
Östanå Småland Originallavering.
Östanå Uppland 40 U. Thersner 1824 W. M. Carpelan Akvatint
Östanås Värmland 5 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Österby Uppland 5 U. Thersner 1825 Gravyr
Östra Malma Södermanland 51 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson LitografiFordna och närvarande Sverige - Landskapsregister

Registret bygger på det register som förekommer i 1946 års upplaga, dock med vissa tillägg.

Blekinge
Bohuslän
Dalarna
Närke
Skåne
Småland
Södermanland
Uppland
Värmland
Västergötland
Västmanland
Öland
Östergötland


Blekinge

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Djupadal Blekinge 2 Th. Thersner Th. Thersner Tegner & Kittendorff Litografi
Johanneshus Blekinge 3 Th. Thersner Th. Thersner Tegner & Kittendorff Litografi
Skärfva Blekinge 1 Th. Thersner Th. Thersner Tegner & Kittendorff Litografi
Tromtö Blekinge 4 Th. Thersner Th. Thersner Tegner & Kittendorff Litografi


Bohuslän

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Gullmarsberg Bohuslän 1 Spong Litografi
Holma Bohuslän 3 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Saltkällan Bohuslän 4 Spong Litografi
Ström Bohuslän 2 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Ström Bohuslän Th. Thersner Originallavering 1827


Dalarna

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Avesta Dalarna 14 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Båtstad Dalarna 6 Th. Thersner Th. Thersner F. d. Salmsons tryckeri Litografi
Elfdals Porfyrverk Dalarna 13 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Fredriksberg Dalarna 11 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Garpenberg Dalarna 1 Th. Thersner Th. Thersner F. d. Salmsons tryckeri Litografi
Grycksbo Dalarna 15 Litografi
Grängshammar Dalarna 3 Th. Thersner Th. Thersner F. d. Salmsons tryckeri Litografi
Hagge Dalarna 12 Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Kloster Dalarna 2 Th. Thersner Th. Thersner F. d. Salmsons tryckeri Litografi
Ludwika Dalarna 14 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Mora Kyrka Dalarna 7 Th. Thersner Th. Thersner F. d. Salmsons tryckeri Litografi
Näsgård Dalarna 4 Th. Thersner Th. Thersner F. d. Salmsons tryckeri Litografi
Rankhyttan Dalarna 5 Th. Thersner F. d. Salmsons tryckeri Litografi
Schisshyttan Dalarna 8 Th. Thersner Th. Thersner F. d. Salmsons tryckeri Litografi
Siljansfors Dalarna 16 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Stjernsund Dalarna 9 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi


Närke

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Axbergshammar Närke 8 Aug. Anckarsvärd. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Bo Närke 7 Aug. Anckarsvärd. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Bofors Närke 3 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Brattforsen Närke 37 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Bredsjö Närke 32 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Bysta Närke 14 M. G. Anckarsvärd J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Carlsdal Närke 36 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Carlslund Närke 4 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Christinelund Närke 18 J. H. Strömer J. H. Strömer 1842 Gjötström & Magnusson Litografi
Degernäs Närke 29 Th. Thersner 1848 Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Dylta Närke 15 M. G. Anckarsvärd J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Ekeberg Närke 34 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Elfstorp Närke 6 Aug. Anckarsvärd. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Elzviks-Silfergrufva Närke 22 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Elzviks-Silferverk Närke 21 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Engelbrechts Holmen Närke 41 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Engelbrechts Holmen Närke Th. Thersner Th. Thersner Spong
Esplunda Närke 9 Stäck M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Frössvidahl Närke 16 J. M. Stäck del. J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Frötuna Närke 26 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Gammelsbo Närke 39 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Göksholm Närke 31 Th. Thersner 1846 Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Hinseberg Närke 19 J. H. Strömer J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Hjelmarsberg Närke 35 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Hjelmarsberg Närke Th. Thersner Originalteckning
Hjelmarsnäs Närke 40 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Hjelmarsnäs Närke Th. Thersner Originallavering 1846
Myrö Närke 20 J. H. Strömer J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Ramsbergs Bruk Närke 38 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Riseberga Kloster Närke 13 J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Segersjö Närke 24 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson
Sikfors Närke 34 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Skogaholm Närke 5 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Skyllberg Närke 27 a o.b Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Stjernsund Närke 1 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Stjernsund Närke 2 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Swartå Närke 12 J. M. Stäck del. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Säbylund Närke 10 J. M. Stäck del. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Trystorp Närke 23 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Wahlåsen Närke 28 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Wedevåg Närke 17 J. H. Strömer J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Willingsberg Närke 25 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Yxe Närke 33 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Ölsboda Närke 11 J. M. Stäck del. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Örebro slott Närke Titelblad Litografi


Skåne

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Beckaskog Skåne 38 A. F. Skjöldebrand, 1819 Gravyr
Bjersgård Skåne 53 U. Thersner, 1817 C. F. Akrell 1822 Gravyr
Bjersöholm Skåne 51 U. Thersner, 1819 C. F. Akrell 1822 Gravyr
Bollerup Skåne 13 U. Thersner, 1816 S. H. Petersen, 1817 Gravyr
Borreby Skåne 31 U. Thersner, 1818 C. F. Akrell 1819 Gravyr
Bosjökloster Skåne 59 U. Thersner, 1817 C. F. Akrell 1823 Gravyr
Bälteberga Skåne 58 U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1823 Gravyr
Börringe Skåne 33 U. Thersner 1816 C. F. Akrell 1819 Gravyr
Christinehof Skåne 48 U. Thersner 1816 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Engeltofta Skåne 57 U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1823 Gravyr
Gylleboa Skåne 16 U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1818 Gravyr
Gylleboa Skåne 17 U. Thersner W. M. Carpelan
Halle Möllor Skåne 21b U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1818 Litografi
Hammar Skåne 18 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1818 Litografi
Heckeberga Skåne 54 C. F. Akrell 1822 Gravyr
Hofdala Skåne 44 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Karsholm Skåne 50 U. Thersner 1816 C. F. Akrell 1822 Gravyr
Klippan Skåne 25 U. Thersner 1817 Gravyr
Knutstorp Skåne 40 U. Thersner 1815 Gravyr
Krageholm Skåne 22 U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1818 Gravyr
Krapperup Skåne 39 U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Kulla Gunnarstorp Skåne 14 a o.b U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1819 Gravyr
Kulla Gunnarstorp Skåne 15 U. Thersner 1817 W. M. Carpelan Gravyr.
Kullens fyr Skåne 28 U. Thersner 1817 W. M. Carpelan Gravyr.
Lunds domkyrka, koret Skåne Titelblad U. Thersner 1816 C. F. Akrell 1818 Gravyr
Löberöd Skåne 8 U. Thersner 1817 S. H. Petersen, 1817 Gravyr
Löberöd Skåne 9 U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1818 Gravyr
Maltesholm Skåne 3b U. Thersner 1818 W. M. Carpelan 1820 Gravyr
Maltesholm Skåne 4 U. Thersner 1816 C. F. Akrell 1819 Gravyr
Marsvinsholm Skåne 34 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1819 Gravyr
Näsbyholm Skåne 24 C. F. Akrell 1824 Gravyr
Odersberga Skåne 45 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Osbyholm Skåne 46 U. Thersner 1816 C. F. Akrell 1822 Gravyr
Ramlösa brunns-hus Skåne 60 W. M. Carpelan 1816 C. F. Akrell 1823 Gravyr
Rönneholm Skåne 43 U. Thersner 1815 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Rösjöholm Skåne 41 U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Sinclairsholm Skåne 35 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1819 Gravyr
Skabersjö Skåne 5 U. Thersner 1816 W. M. Carpelan 1819 Gravyr
Skabersjö Skåne 4 Th. Thersner Tegner & Kittendorff Litografi
Skarhult Skåne 10 U. Thersner 1817 S. H. Petersen, 1817 Gravyr
Skillinge Skåne 27 U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1818 Gravyr
Skära Lid Skåne 37 U. Thersner 1818 W. M. Carpelan 1820 Gravyr.
Snogeholm Skåne 11 U. Thersner 1817 S. H. Petersen, 1817 Gravyr
Stora Mölla Skåne 21a U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1818 Gravyr
Strö Skåne 36 U. Thersner 1818 W. M. Carpelan 1820 Gravyr
Sundet från Glumslöf Skåne 29 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1819 Gravyr
Sundet från Helsan Skåne 30 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1819 Gravyr
Svaneholm Skåne 23 U. Thersner 1816 C. F. Akrell 1818 Gravyr
Svenstorp Skåne 55 C. F. Akrell 1822 Gravyr
Söfdeborg Skåne 12 U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1818 Gravyr
Torsebro Skåne 49 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Tosterup Skåne 47 U. Thersner 1816 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Trolleholm Skåne 32 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1819 Gravyr
Trollenäs Skåne 52 U. Thersner 1815 C. F. Akrell 1822 Gravyr
Tunbyholm Skåne 26 U. Thersner 1826 C. F. Akrell 1818 Gravyr
Wanås Skåne 19 U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1818 Gravyr
Wanås Skåne 20 U. Thersner 1817 W. M. Carpelan 1819 Gravyr
Wegeholm Skåne 6 a o.b U. Thersner 1816 W. M. Carpelan 1818 Litografi
Wegeholm Skåne 7 U. Thersner 1816 W. M. Carpelan 1819 Gravyr.
Widerup Skåne 46 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Widtsköfle Skåne 42 U. Thersner 1818 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Åkesholm Skåne 2a U. Thersner 1817 C. F. Akrell 1819 ? I Köpenhamn Gravyr
Åkesholm Skåne 4 U. Thersner 1816 C. F. Akrell 1819 ? I Köpenhamn Gravyr
Öfveds-Kloster Skåne 1 U. Thersner 1816 W. M. Carpelan 1819 ? I Köpenhamn Gravyr
Öfveds-Kloster Skåne 5 Th. Thersner Th. Thersner Tegner & Kittendorff Litografi


Småland

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Asa Småland 18 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Berga Småland 22 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Bergqvara Småland 5 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Bergqvara Småland Originalteckning
Björnö Småland 28 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Bleckhem Småland 16 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Bruzaholm Småland 17 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Edh Småland 6 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Edh Småland Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Emm Småland 27 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Evedals Hälsobrunn Småland Originallavering.
Fogelvik Småland 13 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Fogelvik Småland Originalteckning
Forsby Småland Originalteckning 1826
Fredriksberg Småland 21 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Gripenberg Småland 30 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Gräntzö Småland 12 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Gräntzö Småland Originalteckning 1826
Harg eller Odinsviholm Småland 10 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Helgerum Småland 5 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Hook Småland 2 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Hornsberg Småland 14 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Huseby Småland 7 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Häringe Småland 7 U. Thersner 1825 W. M. Carpelan Akvatint
Hörle Småland 1 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Kasimirsborg Småland 15 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Kronobergs Ruin Småland 20 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Lessebo Småland 8 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Lyckås Småland 29 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Läggevi Småland 23 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Nydala Småland 3 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Nydala Småland 4 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Ramsjöholm Småland 32 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Rödjenäs Småland 19 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Strömsberg Småland 31 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Traneryd Småland Th. Thersner 1853 Originallavering
Winö Småland 11 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Wreteholm Småland Originalteckning
Wärnanäs Småland 25 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Wärnanäs Småland 26 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Ålhult Småland 24 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Östanå Småland Originallavering.


Södermanland

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Ahlby Södermanland 30 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Bergshammar Södermanland 40 C. S. Bennet pinx. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Björksund Södermanland 48 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Broby Södermanland 20 Aug. Anckarsvärd. Söderberg Litografi
Broby Södermanland Originallavering.
Danbyholm Södermanland 8 U. Thersner 1824 C. F. Akrell Akvatint
Ekensberg Södermanland Originalteckning 1827
Elby Södermanland Th. Thersner 1848 Originalteckning
Elghammar Södermanland 28 Aug. Anckarsvärd. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Eriksberg Södermanland 2 U. Thersner 1823 C. F. Akrell Akvatint
Erstawik Södermanland 38 U. Thersner J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Fituna Södermanland 17 Aug. Anckarsvärd. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Follnäs Södermanland 18 Aug. Anckarsvärd. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Forsby Södermanland 16 U. Thersner 1824 W. M. Carpelan Akvatint
Gemmersta Södermanland 36 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Gripsholm Södermanland 58 Th. Thersner, efter C. J. Bennet Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Hedenlunda Södermanland 56 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Hedenlunda Södermanland Th. Thersner Färglavering
Hofsta Södermanland 4 U. Thersner C. F. Akrell Akvatint
Högsjö Södermanland 57 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Hörningsholm Södermanland 13 U. Thersner 1824 Akvatint
Julita Södermanland 11 U. Thersner 1824 W. M. Carpelan Akvatint
Lagmansö Södermanland 44 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Lindholm Södermanland Originalteckning 1827.
Lindö Södermanland 24 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Lisma Södermanland 27 O. J. Hagelstam del. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Mälsåker Södermanland 59 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Norsborg Södermanland 31 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Nynäs Södermanland 5 U. Thersner 1824 W. M. Carpelan Akvatint
Nynäs Södermanland 29 C. S. Bennet pinx. J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Nyqvarn Södermanland 22 M. G. Anckarsvärd Söderberg Gjötström & Magnusson Litografi
Näfveqvarn Södermanland 46 Th. Thersner Th. Thersner J. W. Tegner & Kittendorff Litografi
Näsby Södermanland 29 A. C. Wetterling Gjötström & Magnusson Litografi
Rinkesta Södermanland 61 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Sandemar Södermanland 16 U. Thersner 1825 W. M. Carpelan Akvatint
Skenäs Södermanland 12 U. Thersner 1826 W. M. Carpelan Akvatint
Sparreholm Södermanland 34 C. J. Fahlcrantz del. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Stenhammar Södermanland 54 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Stenhammar Södermanland 55 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Stora Sundby Södermanland 49 Th. Thersner Th. Thersner Tegner & Kittendorff Litografi
Strengnäs Domkyrka Södermanland Titelblad Litografi
Sturehof Södermanland 33 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Stäringe Södermanland 52 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Sundbyholm Södermanland 37 C. S. Bennet pinx. J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Svärta Södermanland 19 Aug. Anckarsvärd. Söderberg Gjötström & Magnusson Litografi
Säfstaholm Södermanland 9 U. Thersner Akvatint
Söder-Tuna Södermanland 53 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Thureholm Södermanland 25 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Tistad Södermanland 6 U. Thersner 1824 Akvatint
Torp Södermanland 60 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Tullgarn Södermanland 1 U. Thersner 1824 Akvatint
Tynnelsö Södermanland 41 Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Täckhammar Södermanland 26 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Tärna Södermanland 32 J. A. Cronstedt del. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Ulfhäll Södermanland 43 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Wellinge Södermanland 23 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Wibyholm Södermanland 14 U. Thersner 1824 W. M. Carpelan Akvatint
Wik Södermanland 2 U. Thersner 1824 W. C. Akvatint
Yxtaholm Södermanland 47 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Åda Södermanland 21 M. G. Anckarsvärd del. Söderberg Gjötström & Magnusson Litografi
Ågesta Södermanland 45 A. J. Berg del. J. H. Strömer Strömer & Hårdh Litografi
Åkers-Bruk Södermanland 50 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Åkerö Södermanland 15 U. Thersner 1824 W. M. Carpelan Akvatint
Äs Södermanland 35 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Ökna Södermanland 42 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Östra Malma Södermanland 51 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi


Uppland

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Almare stäk Uppland 24 U. Thersner, 1824 Akvatint
Almare stäk Uppland 25 U. Thersner, 1824 Akvatint
Aske Uppland 17 U. Thersner, 1824 Akvatint
Bogesund Uppland 36 U. Thersner, 1824 W. M. Carpelan Akvatint
Dannemora Uppland 4 U. Thersner 1826 C. F. Akrell Gravyr
Djursholm Uppland 37 U. Thersner 1825 C. F. Akrell Akvatint
Edsberg Uppland 34 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Ekholmsund Uppland 26 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Elfkarleby vatten-fallen Uppland 1 U. Thersner 1825 Gravyr
Elfkarö Uppland 2 U. Thersner 1825 W. M. Carpelan Akvatint
Forsmark Uppland 6 C. J. Fahlcrantz pinx. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Gamla Uppsala Uppland Titelblad P. E. Limnell J. H. Strömer Litografi
Görväln Uppland 33 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Hesselby Uppland 27 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Håtunaholm Uppland 13 Aug. Anckarsvärd. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Jacobsberg Uppland 32 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Krusenberg Uppland 7 M. G. Anckarsvärd M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Lindholmen Uppland 21 Akvatint
Löfsta-Bruk Uppland 9 Fig. efter Holmbergson M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Näsby Uppland 38 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Penningby Uppland Originalteckning 1824
Rosersberg Uppland 18 U. Thersner 1824 Akvatint
Rosersberg Uppland 19 U. Thersner 1824 Akvatint
Rosersberg Uppland U. Thersner 1824
Rydboholm Uppland 22 U. Thersner 1825 Akvatint
Signildsberg Uppland 16 U. Thersner 1824 Akvatint
Sigtuna Uppland 11 U. Thersner 1825 W. M. Carpelan Akvatint
Sjöö Uppland 35 M. G. Anckarsvärd J. H. Strömer Gjötström & Magnusson Litografi
Skebo Bruk Uppland 40 Aug. Anckarsvärd. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Skokloster Uppland 14 U. Thersner 1825 Gravyr
Skokloster Uppland 15 U. Thersner 1825 Gravyr
Stafsund Uppland 10 U. Thersner 1826 Gravyr
Svartsjö Uppland 23 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Söderfors Uppland 3 U. Thersner 1825 Gravyr
Thorsåker Uppland 31 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Ulfsunda Uppland 28 U. Thersner C. J. Billmark Gjötström & Magnusson Litografi
Wenngarn Uppland 12 A. C. Wetterling Gjötström & Magnusson Litografi
Wik Uppland 8 C. J. Fahlcrantz pinx. M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Wäsby Uppland 30 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Ådön Uppland 29 U. Thersner C. J. Billmark Gjötström & Magnusson Litografi
Örbyhus Uppland 20 M. G. Anckarsvärd Gjötström & Magnusson Litografi
Östanå Uppland 40 U. Thersner 1824 W. M. Carpelan Akvatint
Österby Uppland 5 U. Thersner 1825 Gravyr


Värmland

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Alkvettern Värmland 4 Th. Thersner Lit. I tontryck
Björneborg Värmland 2 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Borgvik Värmland 6 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Cathrineberg Värmland 7 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Frykstad Värmland 11 Th. Thersner Th. Thersner Schlachter & Seedorff Litografi
Gustafsvik Värmland 1 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Krontorp Värmland 3 Litografi
Long Värmland 18 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Munkfors Värmland 16 Litografi
Mölnbacka Värmland 12 Th. Thersner Th. Thersner Schlachter & Seedorff Litografi
Ransäter Värmland 15
Rottneros Värmland 10 Th. Thersner J. H. Strömer Schlachter & Seedorff Litografi
Säby Värmland 8 Th. Thersner M. G. Anckarsvärd Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Thorsby Värmland 9 Th. Thersner Th. Thersner Schlachter & Seedorff Litografi
Uddeholm Värmland 14 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Östanås Värmland 5 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi


Västergötland

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Aleholm Västergötland Originalteckning
Almnäs Västergötland 3 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Blomberg Västergötland 33 Th. Thersner Th. Thersner E. A. Lundgren Litografi
Borrud Västergötland 8 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Börstorp Västergötland 7 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Dagsnäs Västergötland 9 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Degeberg Västergötland Th. Thersner Originallavering.
Ekhammar Västergötland 26 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Ekhammar Västergötland Originalteckning
Frugården Västergötland 28 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Gräfsnäs Västergötland 1 Th. Thersner 1847 Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Gräfsnäs Västergötland 2 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Gräfsnäs Västergötland 3 Originallavering 1827
Hallandsberg Västergötland 32 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Hallandsberg Västergötland Th. Thersner 1847 Originallavering
Hellekis Västergötland 5 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Härlingstorp Västergötland 19 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Höjentorp Västergötland 18 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Hönsäter Västergötland 11 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Jonsered Västergötland 21 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Kaflås Västergötland 10 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Kaflås Västergötland Th. Thersner 1820 Originallavering.
Leckö slott Västergötland 25 Spong Litografi
Lilla Edet Västergötland Originalteckning 1827.
Mariedal Västergötland 27 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Moholm Västergötland 30 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Nolhaga Västergötland 16 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Nygård Västergötland 22 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Nygård Västergötland Th. Thersner Originallavering.
Nääs Västergötland 13 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Partiled Västergötland 23 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Ribbingsfors Västergötland 31 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Ryfors Västergötland 20 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Ryfors Västergötland U. Thersner 1826 Originallavering.
Ryholm Västergötland 29 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Råbeck Västergötland 4 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Skemningsfors Västergötland 35 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Sparresäter Västergötland 36 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Stora Bjurum Västergötland 6 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Sveneby Västergötland 12 Th. Thersner Th. Thersner Gjötström & Magnusson Litografi
Torpa Västergötland 14 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Torpa Västergötland 15 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Trollhättan Västergötland 24 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Warnhems kyrka Västergötland Titelblad Litografi
Wrem Västergötland Th. Thersner 1858 Originallavering
Årnäs Västergötland 34 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Årås Västergötland 17 Th. Thersner 1852 Th. Thersner Spong Litografi
Årås Västergötland Th. Thersner 1826 Originallavering.
Öredal Västergötland Th. Thersner 1844 Originallavering.


Västmanland

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Engsö Västmanland 11 Th. Thersner Litografi
Fagersta Västmanland 3 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Ferna Västmanland 2 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Frösåker Västmanland 12 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Gäddeholm Västmanland 15 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Lissjö Västmanland 16 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Loka Västmanland 14 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Målhammar Västmanland 6 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Ramnäs Västmanland 10 Th. Thersner Th. Thersner Litografi
Riddarhyttan Västmanland 4 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Skinnskatteberg Västmanland 13 Th. Thersner Th. Thersner Abrah. Lundquist & C:ie Litografi
Strömsholm Västmanland 1 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Sura-Hammar Västmanland 7 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Svanå Västmanland 5 Th. Thersner Th. Thersner Spong Litografi
Tidö Västmanland 8 Cn-o Spong Litografi
Tidö Västmanland 9 Th. Thersner Spong Litografi
Tidö Västmanland Originallavering
Tärna Västmanland U. Thersner 1824 Originallavering


Öland

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Borgholms slott Öland 1 Th. Thersner Th. Thersner J. W. Tegner & Kittendorff Litografi
Borgholms slott Öland 2 Th. Thersner Th. Thersner J. W. Tegner & Kittendorff Litografi
Borgholms slott Öland 3 Th. Thersner Th. Thersner J. W. Tegner & Kittendorff Litografi
Borgholms slott Öland 4 Th. Thersner Th. Thersner J. W. Tegner & Kittendorff Litografi


Östergötland

Motiv Landskap Nr. Tecknare Gravör eller litograf Tryckeri Manér
Adelsnäs Östergötland 35 U. Thersner, 1824 Akvatint
Alvastra Östergötland 5 U. Thersner, 1819 Gravyr
Berg Östergötland 30 U. Thersner, 1820 Gravyr
Boxholm Östergötland 12 U. Thersner, 1820 C. F: Akrell 1823 Gravyr
Brokind Östergötland 28 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1823 Gravyr
Brunneby Östergötland 20 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1823 Gravyr
Ekenäs Östergötland 27 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1823 Gravyr
Finspong Östergötland 2 U. Thersner 1820 Gravyr
Finspong Östergötland 3 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Godegård Östergötland 16 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1824 Gravyr
Grensholm Östergötland 22 U. Thersner 1819 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Gusum Östergötland 36 U. Thersner 1824 Gravyr
Husby Östergötland 6 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Husbyfjöl Östergötland 18 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Lambohof Östergötland 29 U. Thersner 1820 Gravyr
Linköpings domkyrka, koret Östergötland Titelblad U. Thersner 1820 Akvatint
Ljung Östergötland 19 U. Thersner 1820 C. F. Akrell Gravyr
Löfstad Östergötland 7 U. Thersner 1820 C. F. Akrell Gravyr
Medevi Östergötland 33 1820 Gravyr
Medhamra Östergötland 15 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1824 Gravyr
Mem Östergötland 24 U. Thersner 1824 Gravyr
Motala Östergötland 17 U. Thersner 1820 Gravyr
Norra Freberga Östergötland 31 U. Thersner 1820 Gravyr
Norsholm Östergötland 23 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1823 Gravyr
Regnaholm Östergötland 13 U. Thersner 1820 C. F. Akrell Gravyr
Ribbingsholm Östergötland 4 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1820 Gravyr
Schedvi Östergötland 32 U. Thersner 1820 Gravyr
Sonstorp Östergötland 9 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1822 Gravyr
Stegeborg Östergötland 26 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1824 Gravyr
Stegeborg ruin Östergötland 25 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1821 Gravyr
Stjernarp Östergötland 21 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1823 Akvatint
Strålnäs Östergötland 10 U. Thersner 1820 Gravyr
Sturefors Östergötland 14 U. Thersner 1820 C. F. Akrell 1824 Gravyr
Säby Östergötland 11 U. Thersner 1820 C. F. Akrell Gravyr
Thorönsborg Östergötland 34 U. Thersner 1824 Gravyr
Ulfåsa Östergötland 8 U. Thersner 1820 C. F. Akrell Gravyr
Wadstena Slott Östergötland 1 U. Thersner 1819 C. F. Akrell 1820 Gravyr