Össebybygden.se - en del av VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden.
Foto: B. Lundquist 2006.

Vallentuna socken - 1850

21. Wallentuna socken, mellan Fresta och Hammarby i sydvest och vester, Skånela, Markim och Orkesta i norr, Wada och Angarn i öster, Östra Ryd i sydost, Täby i söder, omfattar 0,550 qv. mil land, 0,038 vatten. Det är häradets vidsträcktaste socken, och till en del den högst belägna: Wallentunasjön, som ligger till hälften härinom, mottager ett tilllopp från norr, och utgår åt vester genom Skällnora-ån; Gäf- och Angarnsjöarnes vatten går norrut vid östra gränsen, Lindholmssjöns likaledes vid den norra. Marken är stenbunden och bergländig, i omvexling med bördiga slätter och ängar, samt ej utan skog åt öster. Rådande jordmån är lera; hufvudnäringar äro åkerbruk och boskapsskötsel. Hemmantalet är 49 1/2 förm., hvaraf 18 3/8 skatte, 6 3/8 krono, 24 3/4 frälse; fastighetsvärdet för år 1848 var 407,125 R:dr. Folkmängden år 1815 var 1,092, år 1840: 1,1592, på 229 hushåll, år 1848: 1,200. - Socknens förnämsta väg kommer från Stockholm öfver Täby, går mest åt norr, ej långt från Wallentuna-sjöns östra strand, och vidare till Orkesta, med östlig utgrening till Angarn. Från vester, kring sjöns norra strand, möter en väg från Fresta, förbi kyrkan, som ligger 2 1/2 mil från Stockholm. Nära derintill, vid Åby, är häradets tingställe.

Walendatuna förekommer redan 1250, och 1314 såsom hörande till Valendahundæri. Socknen utgör för sig ett konsistorielt pastorat af 2:a klassen. Kyrkoherdar nämnes från trettonde och fjortonde seklerna, kaplaner från 1593. Kyrkan är mycket gammal, af gråsten med hörn af huggen sandsten, sannolikt flera gånger tillbygd och reparerad. Begrafne äro här Amiralen frih. Appelbom (d 1721), Kungl. Rådet frih. H. Clerck (d 1711), och dess måg Landshöfding Wolffelt (d 1743), samt flera personer af slägterna Grundelstjerna, Klingsporr o. a. Utom kyrkan är Lagerfeltska slägtens grafchor. - På fornlemningar är rikedom. Högar och stensättningar finnas eller hafva funnits vid Bällsta och Lindö, runstenar vid kyrkan, vid flera gårdar vester derom, och vid Bällsta.

Gårdar: Bällsta (Bäldesta) s., vid Wallentuna-sjöns östra strand, 1 m. frälse säteri, har tillhört slägten Klingsporr före reduktionen, Lagerfelt, Clerck, Gethe 1740, Ehrenkrona, Appelbom 1772, tillhör nu, jemte 1/4 m., frih. Reutersköld till Rånäs bruk. - Hjelmsta, vid kyrkan, 2 1/8 m. krono, prestgård; kaplanen besitter 1/2 m. krono Björkby, n. v. - Lindö, n. v., 2 3/8 m. skatte, 3 m. frälse säteri, samt qvarn, innehades dels före, dels vid reduktionen af slägterna Palmcrona, Cruus, Soop m. fl., 1772 af Ankarström, 1849 af Ahlgren; underl. 4 1/4 m. samt såg. - Molnby, n., 2 m. frälse säteri samt qvarn, har tillhört slägterna Plenningsköld 1677, Luth 1741, Hårleman, Kock 1772, egdes 1849, jemte 1 1/4 m., af Edbom. - Weda, n. nära Lindholmsjön, 2 m. frälse, synes sedan sekler ha varit, och är, jemte 1 1/4 m., lydande under Lindholm i Orkesta. - Olshamra, ö. nära Angarnsjön, 1. m. frälse säteri med qvarn och såg, tillhörde före reduktionen slägten Klingsporr, 1741 och 1772 Grundelstjerna, 1849 Burman. - Lingsberg, n. o. nära samma sjö, 2 m. frälse säteri, synes ha tillhört vicepresidenten 0. Bure i början af 1600-talet, till en del äfven R. Amir. gr. Stenbocks arfvingar vid reduktionstiden, sednare Rosenstjerna 1741, eges nu af Hansson. - Kusta, n. v., 1 m. frälse med qvarn och såg, innehades 1849 af Wesselius.

ur "Beskrifning öfver Stockholms län" av Wilh. Tham 1850.


Johan Hadorphs bilder - 1684

Pl. 2. Vallentuna kyrka 1684.
[Ms. bl. 2.]
Rubriker. Waltuna.
Kyrkan. Korrigeringar i blyerts: en blyertslinje dragen innanför tornets nordöstliga hörn och tecknet "deleatur", vid tornspiran står: "för stort kors".
Nederst å planschen står signaturen P: H... (resten utraderad.)

Del av planschen. Konceptteckning.
Pl. 70. Skepthammars, Vallentuna, Vada och Össeby kyrkor.
Rubriker. Skapthammar, Waltuna kiörkia, Wada, Ösby.
Skepthammars kyrka. Ovanför kyrkan synes i handskriften ett skisserat gubbhuvud. Till vänster står förteckning över använda färger: "1. Blått. 2. Gult. 3. Rött. 4. Purpur. 5. Bekswart. 6. Grönt. 7. Brun. 8. Stållfärg. 9. Svart. Lefwerbrun mörk x".
Vallentuna kyrka. Vid gravkorets torn står: "proportion".

Del av planschen. Konceptteckning.
Pl. 155. BIL. 1. Vallentuna kyrka 1684.
Kyrkan. Vid gravkorets torn står: "rödt koppartak". Nedanför koret står med blyerts: "witt, grått, witt, witt."
(Reproduktionen i 2/3 skala.)

Del av planschen.
Pl. 3. Vapen i Vallentuna kyrka 1684.
[Ms. bl. 2.]
1. Röd snedbjälke med vita sparrar i blått fält, sköldranden guld; hjälmen i blått, rött och guld, påfågelsfjädrarna gröna med blå "ögon".
2. Vitt med mörkröd skuggning i rött fält, sköldranden guld; hjälmprydnaden i grönt, blått och rött.
3. Vitt med mörkblå skuggning i blått fält, sköldranden guld; hjälmprydnaden svarta oxhorn, i övrigt grön med detaljer i rött och blått.

Samtliga bilder ur VÖBAM's samlingar.

Series Pastorum

Vallentuna kyrka.

1. Dom. Ragni (1250)
2. Dom. Matthias (1290)
3. Dom. Laurentius (1347)
4. Dom. Matthias (1426)
5. Dom. Uplho (1444)
6. Dom. Laurentius Nicolai (1461-1480)
7. Dom. Matthias (1506)
8. Dom. Laurentius (1513)
9. Dom. Matthias Marci (1515)
10. Dom. Matthias (1523)
11. Ericus (1530)
12. Jonas (1533-1555)
13. Magnus Laurentii 1556-1593
14. Amundus Beronis 1594-1610
15. Andreas Laurentii 1610
16. Olaus Gregorii 1612-1613
17. Magnus Andreae Melkorstadjedal 1613-1633
18. Ericus Johan Scroderus 1633-1639
19. Johannes Andreae Nybelius 1639-1664
20. Mag. Carl Segerstadius 1666-1670
21. Jöns Boderus 1672-1692
22. Lars Ferner 1692-1717
23. Johannes Ol. Myrenius 1719-1724
24. Johan Saef 1726-1758
25. Uno Fast 1760-1779
26. Johan Ruth 1780-1792
27. Mag. Johan Uno Fast 1794-1812
28. Mag. Elias Adolf Gedner 1812-1820
29. Johan Wanselius 1821-1837
30. Anders Naesén 1839-1868
31. Carl August Almquist 1870-1881
32. Jakob Alexander Jacobsson 1884-1895
33. Otto Kihlberg 1897-1904
34. Otto Sixten Petterson 1906-1928
35. Sven Vängby 1929-


Köpebrev 19/9 1651 - S. von Klingspor

Köpebrev 19/9 1651, överstelöjtnanten Staffan von Klingspor.
Oxenstierna - Ekeby - Bällsta - Hans Jöransson - Kruse.
Orginaldokument i ägo av VÖBAM.

Jagh. Jacob Abrahamsson Ruuth, Lagförare öffuer een deel i Uplandh och SöderTörn, giör witterligit att Anno 1651 denn 19 Septembris tå iagh Laga Tingh hölt medh allmogen

af Wallentuna Häratt Närwarandes HäradzNämbdh, tå kom för Rätten OberstLeutenampten Edell och Wälbördig Staffan von Kling-

spor till Bellesta och Näsbyholm.p och upwijste först ett kiöpebref giffuit af Hans Jöransson i Ekeby och Wallentuna Sochn denn

27. Martii Anno 1644. thäruthinnan han bekende och tillstodh sigh af brådho mode, och medh sijn hustros ia och samtyckio haffua

sålt och till kiöps uplåtit den Edle och Wälborne Herre, Herr Jahan Kruus Jespersson till Karkhuus.p. ett sitt halffua skattehemman

i bemälte Ekeby som ähr Fem Öreslandh huus och iordh, och thärföre upburit sigh till fulla nöijo Femtijo och twå Daler Sölffermyntt så gott

att sex marker giöra een RixDaler: Afhende förthenskuldh ifrå sigh, sijne hustro och allom sijnom så oföddom som föddom arffuingom bemälte

5 ÖresLandh i Ekeby medh huus iordh och allom thess tillägom ingo undantagandes, och tillägnade them Wälborne Herr Jahan

Kruus hans Nådes kiäre huusfru och arffuingom till ewärdeligh wäll- och laghfången egendomb, att tärmedh giöra och låta ef-

ter egen godhtyckio och behagh. Sedan upwijste och Wälborne Staffan von Klingspor ett kiöpebref giffuit af Wälborne Herr Jahan

Kruses effterlåtna änkiofru den högädle och Wälborne Fru, Fru Karin Oxenstiärna Axelsdotter, Greffuedotter till Söder-

möre, Friherredotter till Kimitte, Fru till Jockis, Lempsiöholm, och Krusenbergh..p och at Hans Nådes Herr Fader then Högwälborne Herre,

Herr Axell Oxenstiärna Greffue till Södermöre, Friherre till Kimila, Herre till Fiholm och Tijdön, Riddare, Sweriges Rijkes Rådh

och Cantzeler som wittne underschriffuit och förseglat datum Stockholm den 12 Augustii åhr 1651. deruthinnan hon bekende sigh at be-

råddo mode och medh theras samtyckio som wederborde haffua sålt till Wälborne Staffan von Klingsporr affuanberörde Fem Öreslandh

i Ekeby sijn rätta aflingeiordh, medh all thess afgående ränta, och thärföre upburit sigh till fulla nöijo Fyrahundrade RixDaler in

Specie then sidsta penningh medh then första. Afhende förthenskuld ifrå sigh och sinom så oföddom som föddom arffuingom berörde fem

Öreslandh i Ekeby medh thess åhrliga ränta, sampt huus, iordh, fiskie och fiskiewatten, torp och torpestellen, qwarn och qwarnstellen

inthet undantagandes af alt thet tärtill af ålder legat haffuer nu ligger eller häreffter medh någon rätt tilläggias kan

och tillägnade them Wälborne Staffan von Klingsporr hans kiäre fruu och arffuingom till ewärdeligh wäll- och lagfången egendomb

att thärmedh giöra och låta effter egen godhtyckio och behagh, begiärade förtenskuldh att thessa uprättade iordekiöp måtte af

rätten Confirmerade warda, Så alldenstundh tärmedh fans laghligen wara Procederat, iorden /:såwida thet första kiöpet an-

gåår:/ laghbudin och laghstånden, och för thet andra äger hon eij byrdamannom biudas, och ingen war som tärpå klandra

wille, ty kunde iagh thärpå stadfästelsse icke förwägra, uthan medh Nembdens samtyckio dömbde samma kiöp fasta att stånda

och aldrigh återgånga, wid hwars och eens 3 marker för Häradzdoombrut som thärpå qwällier. Thessa suto i Nembden.

Erich Hansson i Wäsby, domare, Hans i Räfsta, Jöns i Grana, Oloff i Molsta, Erich i Äggeby, Lars i Dyffuinge,

Peder i Litzby, Anders i Sursta, Oloff i Åsta, Jahan i Mörby, Hans i Frästa, Erich i Sundersta. Till yttermera

wisso och högre förwaringh låter Nembden hengia sitt HäradhzInsegel iempte mitt Secret här nedanunder thetta bref

som giffuit och schriffuit ähr Åhr, Dagh, och Stadh som föreschriffuit står.

[Translittererat 14 okt 2002 av Chris Henning]