Össebybygden.se - en del av VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden.

Kårsta socken - 1850

41. Kårsta socken, mellan Frösunda i vester, der Åkers-ån och Helgösjön mestadels utgöra gräns, Wada och Garn i söder, Rö i öster, Närtuna i norr, upptager 0,535 qv. mil land, 0,011 vatten. Större delen sluttar mot sydvest, dit ock sjön Sparrens vatten från nordost utgår till Helgösjön snedt igenom landet, som här utgör en slätt, dock afbruten af bergbackar eller åsar. Östra delen, mera bergländig, något skogig, och särdeles rik på löfskog, genomskäres af det vattendrag, som kommer från Garn i söder, och går åt nordost till sjön Jälnan, på gränsen till Rö. Jordmnånen är dels lera, dels och ej minst sand- och mojord. Jemte åkerbruk idkas ängs- och skogsbruk. Hemmantalet är 27 7/8 förm., hvaraf 13 3/8 skatte, 4. krono, och 10 1/2 frälse; fastighetsvärdet för år 1848 var 152,625 R:dr. Folknummern år 1815 var 608, år 1840: 780 på 142 hushåll, år 1848: 705. - En väg mellan Wada och Närtuna går förbi kyrkan, som ligger 4 1/2 mil från Stockholm; vester ifrån möter en väg från Frösunda, åt öster utgår en till Roslagsvägen från Stockholm, hvilken genomskär östra delen i nordlig rigtning, mellan Garn och Rö, förbi Halls gästgifvaregård, belägen 4 3/4 mil från hufvudstaden.

Corsta förekommer 1314 såsom hörande till Langhundæri; det är nu annex till Frösunda af Seminghundra härad. kaplaner förekomma från 1593. En runsten finnes i kyrkan, andra i södra bygden, kring Sparrens utlopps-å.

Gårdar: Backa, 1 mantal skatte, med qvarn och såg, reduceradt från slägten Wernstedt, tillhörde 1772 Gerner, 1847 Leuhusen till Beateherg i Rö, 1849 Åkerlund. Underl. 2 1/8 m. Röby med qvarn.

ur "Beskrifning öfver Stockholms län" av Wilh. Tham 1850.


Johan Hadorphs bilder - 1684

Pl. 47. Kårsta kyrka 1684.
[Ms. bl. 49.]
Rubriker. Kårsta.
Vapnet. Vit spets i rött fält.

Del av planschen. Konceptteckning.
Pl. 71. Österåkers, Garns, Kårsta och Närtuna kyrkor.
Rubriker. Åkers kiörkia, Garn, Kårsta, Närtuna.
Garns kyrka. Vapnet 2 å pl. 52 finnes här 2 ggr avbildat, i större och mindre format.
Under Kårsta är avbild. en obek. herrgård.


Del av planschen.
Pl. 83. Gravstenar från Österåkers, Garns, Kårsta och Frösunda kyrkor.
Rubriker. Åkers körkia, Garn i kiörkan, Kårsta framför kiörkedören, Frösunda kiörkian.
Samtliga bilder ur VÖBAM's samlingar.

Series Pastorum

Kårsta kyrka.
Annex till Frösunda.

Komministrar:
1. Michael Nicolai (1593-1601)
2. Petrus (1643)
3. Andreas Er. Granius 1638-1668
4. Andreas Lejman 1668-1682
5. Johan Riaelius 1683-1706
6. Anders Angerbergh 1706-1732
7. Lars Segerholm 1733-1777
8. Lars Abel Segerholm 1777-1792
9. Eric Åkerstedt 1794-1824
10. Jonas Christopher Sparling 1826-1845
11. Lars Olof Skoglund 1848-1871
12. Henrik Germund Blumenberg 1873-1883
13. Johan Alfred Thunvall 1883-1892
14. Anders Olof Sedvall 1893-1903
15. Arvid Ulrik Georg Lagerstedt 1903-1911
16. Karl Johan Ferdinand Rudberg 1912-1917


Fattigvården och roteindelningen i Kårsta socken

Fattigvården och roteindelningen i Kårsta socken under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

På landsbygden hade kommunerna själva ansvaret för sin fattigvård och för den skull indelades kommunerna i s.k. rotar. Ordet rote står även för indelning i städerna vad som t.ex. avsåg brandväsen och ordningsväsen m.m. Vidare användes ordet rote i militära sammanhang och avsåg då uppdelningar av olika slag inom såväl infanteriet som kavalleriet.
På landsbygden bestod också en rote av de gårdar eller personer vilka förenades för att lämna en man till det militära. När "knektehållet" inrättades blev roteindelningen fast.
På landsbygden hade kommunen (fattigvårdssamhället) rätt att uppdela sin fattigvård på s.k. rotar med skyldighet för varje rote att själv ombesörja sin fattigvård. För ett sådant genomförande fordrades två på varandra följande kommunalstämmor (ordinarie) med 2/3 av de närvarandes röster räknat efter röstvärdet. Dessutom krävdes därefter fastställande av Konungens befallningshavande innan roteindelningen ägde giltighet. Varje fattigvårdsrote hade sedan att utse en s.k. fattigvårdsföreståndare ibland också en fattigvårdsstyrelse bestående av fattigvårdsföreståndaren och två eller flera av rotens medlemmar.
Vad gäller undervisningen slutligen så beslutade K.M:t år 1882 att skolråd efter samråd med kyrkstämma skulle indela området för flyttande skola i rotar.

Se nedanstående exempel från 1888 och 1910.

Kårsta kommuns roteindelning enligt protokollsbok fr. 1888.

Mälsta rote
Ledinge rote
Sunnarby rote
Rickeby rote
Backa rote
Halls rote
Kårstaby rote

Kårsta kommuns roteindelning omkring 1910.

Nr.1. Backa rote
Nr.2. Halls rote
Nr.3. Kårstaby rote
Nr.4. Mälsta rote
Nr.5. Sunnarby rote

Nr. 1. Backa rote:

Hushåll nr.Antal personerTyp av hjälp
1.2 vuxna, 3 barn10,5 m. gardintyg
12 lakan
5 par yllestrumpor
6 m. förklädestyg
9 m. bomullstyg m.m.

2.1 vuxen10 m. bomullstyg
6 m. förklädestyg
3 par yllestrumpor

3.1 vuxen1 arbetsförkläde

4.2 vuxna, 1 barn2 blusar
3 par byxor
3 m. bomullstyg m.m.

5.1 vuxen, 1 barn1 förkläde
1 par yllestrumpor
1 par bomullsstrumpor

6.2 vuxna, 3 barn1 par byxor
3 par bomullsstrumpor
2 par yllestrumpor
1 hg ullgarn
6 m. bomullstyg
6 daglinnen
1 förkläde
1 par kalsonger m.m.

7.2 vuxna, 5 barn6 m. foder till ett täcke
1 kappa
9 par bomullsstrumpor
5,5 m. domestik
1 par byxor
1 blus
1 underkjol
0,5 kg. ullgarn
1 kjoll klänning
1 förkläde m.m.

Roland de Thorest de Thorey.
Solbacka, Össeby-Garn, 1971.

Utflyttade personer till utlandet från Kårsta socken åren 1861-1890

Utflyttade personer till utlandet från Kårsta socken åren 1861-1890.

 

En undersökning utförd 1969 av Roland de Thorey.

 

Söderhall nr 3, 1 mantal.

"Pettersborg". Betecknat som "nybygge".

 

JOHAN PETTER Pettersson                      f. 15/7 1824 i Kårsta. Kom till församlingen från Röö socken (Sthlms län, Sjuhundra härad) år 1862.

 

Hustrun

JOHANNA Jons-(Jans-?)dotter.                f. 21/7 1862 i Kårsta. Kom tillbaka till församlingen från Röö socken tillsammans med maken.

 

Dottern

JOHANNA SOFIA AURORA                  f. 17/8 1856 i Stockholm.

 

Sonen

JOHAN EMANUEL                                 f. 13/7 1864 i Kårsta.

 

                                                                  Källa: Husförhörslängden 1861-1870.

                                                                  I längden står: "Chicago i Nord-Amerika 29/4 1867"

 

Söderhall nr 4, ½ mantal.

Upptagen som ägare står:

 

Bonden

CARL ADAM Ericsson                             f. 30/9 1828 i Kårsta.

 

Hustrun

JOHANNA MARGARETA Carlsdotter    f. 22/7 1827 i Täby (Sthlms län, Danderyds skeppslag).

 

Dottern

SELMA JOSEFINA                                  f. 16/8 1852 i Östra Ryd (Sthlm län, Danderyds skeppslag).

 

Sonen

CARL AXEL                                             f. 6/3 1855 i Kårsta.

 

Sonen

FRANS ARVID                                        f. 12/9 1860 i Kårsta. Anmärkning: "odöpt".

 

Sonen

N.N.                                                          f. 29/10 1863 i Kårsta. Anmärkning: "odöpt". Död 2/12 samma år.

 

Sonen

JOHAN RICHARD                                   f. 19/1 1866 i Kårsta. Anmärkning: "odöpt".

 

Drängen

JOHAN ERIC Jansson                               f. 25/9 1838 i Frötuna (Sthlms län, Frötuna och Länna skeppslag).

 

Pigan

JOHANNA CHARLOTTA Molin             f. 8/11 1843 i Husby Långhundra (Sthlms län, Långhundra härad). Kom från Frösunda till församlingen år 1866.

 

                                                                  Källa: Husförhörslängden 1861-1870.

                                                                  I längden står: "Nordamerica -67 13/5".

 

Norrhall nr 2, ½ mantal.

Som ägare står: "nämndemannen Carl

August Zachrison f. 2/6 1825 i Össeby-Garn".

 

Pigan

JOHANNA AHLÈN                                 f. 23/4 1847 I Kårsta. Hon sägs ha kommit till församlingen i november 1867 men det står inte varifrån.

 

                                                                  Källa: Husförhörslängden 1861-1870.

                                                                  I längden står: "Nordamerica" april 1869.

 

Lovisedal.

 

Lärlingen

ANDERS WILHELM Carlsson Liljeblad.  f. 23/2 1850 i Torpa (vanligt sockennamn varför mer ingående undersökning kan ge svaret vilken socken det är fråga om).

 

                                                                  Källa: Husförhörslängden 1861-1870.

                                                                  I längden står: "Norra America" Iowa (?), 16/3 1869.

 

Gillberga egor

Björkholmen

                                                                 

"F. dragon arrend."

ULRIC Wallberg                                        f. 1/9 1826 i Tibble (Det finns två socknar med namnet Tibble, en i Uppsala län, Hagunda härad och en i Närtuna socken (Sthlms län, Långhundra härad) i nov. 1863.

 

Hustrun

AMALIA JOSEFINA Bromander              f. 1/3 1822 i Botkyrka (Sthlms län, Svartlösa härad). Kom till församlingen med mannen i nov. 1863. Avliden 18/4 1864.

 

Dottern

AMALIA LOVISA                                    f. 5/10 1852 i Tibble.

 

Dottern

JOHANNA MATHILDA                          f. 24/10 1856 i Tibble.

 

Sonen

ULRIC EDMUND                                     f. 16/11 1859 i Röö. Anmärkning: "odöpt".

 

Sonen

SETH                                                         f. 1/1 1862 i Närtuna. Anmärkning: "odöpt".

 

                                                                  Källa: Husförhörslängden 1861-1870.

                                                                  I längden står: "America 1865" i april månad.

 

Under samma hushåll är följande

utflyttade upptagna:

Hushållerskan

CHRISTINA CAROLINA Jansdotter        f. 11/2 1837 i Kårsta. Kom till församlingen från Frösunda socken år 1864.

                                                                  I längden står: "America" april 1865.

 

Pigan

WILHELMINA Hallén                               f. 23/4 1847 i Kårsta. Kom tillbaka till församlingen från Frösunda socken i nov. 1866.

                                                                  I längden står: "Norra America" april 1866.

 

Skollärarinnan

CHRISTINA LOVISA Jonsson                 f. 17/11 1841 i Rumkulla (felskrivet för Rumskulla (?) socken i Sevede härad Kalmar län och Ydre härad i Östergötlands län). Kom till församlingen från Frösunda (?) aug. 1867.

                                                                  I längden står: "Nord Amerika c:a 12 juli 1869".

 

Kårstaby nr 4, 5/6 (?) mantal.

 

Arrendator

CARL JOHAN Ericsson                            f. 2/10 1832 i Kårsta. Kom tillbaka till församlingen från Frösunda i november 1865 med hustru och barn utom sonen Regin Reinhold som föddes i Kårsta.

 

Hustrun

WILHELMINA CHARLOTTA

Mattsdotter                                                f. 31/12 1835 i Frösunda.

 

Sonen

CARL WILHELM CHRYSOSTOMUS    f. 27/1 1858 i Röö. Anmärkning: "odöpt".

 

Sonen

JOHAN EMANUEL                                 f. 27/2 1860 i Röö. Anmärkning: "odöpt".

 

Sonen

THURE THEODOSIUS                            f. 2/4 1862 i Östuna s:n. Anmärkning: "odöpt".

 

Sonen

RICHARD REMGIUS                               f. 1/10 1864 i Frösunda. Anmärkning: "odöpt".

 

Sonen

REGIN REINHOLD                                  f. 7/9 1866 i Kårsta. Anmärkning: "odöpt".

 

                                                                  Källa: Husförhörslängden 1861-1870.

                                                                  I längden står: "Nordamerica" c:a 13/5 1867.

 

                                                                  Sonen Regin Reinhold f. 1866 klarade inte resan över Atlanten. Han avled till sjöss.

 

Åren 1871-1875: Inga flyttningar till utlandet.

 

 

Backa rote. (pagina 134.)

 

Systrarna:

ANNA CHARLOTTA CHRISTINA         f. 14/11 1851 i Estuna s:n.

                                                                  I längden står: Flyttat till China 24/10 1880.

 

SOFIA WILHELMINA                             f. 7/1 1854 i Estuna s:n.

                                                                  I längden står: Flyttat till China 20/5 1879. Vidare: "Lysning till äktenskap med Bengt Carlos (?svårläst) från Stockholm. Vigd med (oläsligt) 20/5 -79".

 

Systrarna var döttrar till fabrikören JOHAN ERIK Lundin f. 8/1 1817 i Stockholm i dennes äktenskap med MARIA CHRISTINA CHARLOTTA Lindström f. 10/12 1822 i Stockholm. Makarna flyttade från Kårsta med ytterligare två döttrar och en son den 24/10 1880 till Täby socken.

 

                                                                  Källa: Husförhörslängden 1876-1880.

 

"På Backa egor"

"Kosveden". (pagina 138.)

 

"Barnhusbarnet No 444"

BERNHARDINA ELONORA Jansson      f. 19/6 1870 i Stockholm.

 

                                                                  Källa: Husförhörslängden 1876-1880.

                                                                  I längden står: Flyttat till Amerika 25/8 -76.

 

Sist i husförhörslängden finns en förteckning över barnhusbarn i Kårsta socken. Också där står Bernhardina Elonora Jansson upptagen under Kosveden och med uppgiften "Avflyttad till Amerika 25/8-76". Vidare upplyses att hon skulle ha kommit till Kårsta den 9/11 1871.

Att den 6-åriga flickan flyttat till Amerika kan därmed anses styrkt. Men med vem? Inga övriga personer är antecknade som flyttade vid denna tid.

 

Mälsta rote.

No 1, Hagstalund.

 

Nybyggare

PER LUDVID Asp Pettersson                    f. 19/12 1835 i Ludgo (Södermanlands län, Rönö härad).

                                                                  Anmärkning: "Baptist"

                                                                  Änkling 6/8 1873.

 

Dottern

ALBERTINA                                             f. 3/1 1866 i Kårsta. Anmärkning: "odöpt".

 

Sonen

JOHAN AUGUST                                     f. 25/6 1872 i Kårsta. Anmärkning: "odöpt".

 

                                                                  Källa: Husförhörslängden 1881-1885.

                                                                  I längden står: "N. Amerika 1/4 -84".

 

Rickeby Rote

Björkholmen afsöndrad från no 2.

 

OSKAR GERHARD                                 f. 24/9 1873 i Snaflunda (Örebro län, Sundbo härad).

                                                                  Anmärkning: "en odöpt son" till Johan Henrik Djupström och Hedvig Sofia Ledström.

 

                                                                  Källa: Husförhörslängden 1886-1890.

                                                                  I längden står: "Amerika 12/6 1888".

 

Kårstaby

Broby no 2, 3/8 mantal skatte.

 

HILDGARD KRISTINA                           f. 12/2 1870 i Munktorp (Västerås län). Kom till församlingen 29/7 1877 från Stockholm. Uppgives vara dotter till Olof Knutsson och Berta Hansdotter.

 

                                                                  Källa: Husförhörslängden 1886-1890.

                                                                  I längden står: "Norra Amerika 19/9 1889".

 


Utflyttade personer till utlandet från Kårsta socken åren 1861-1890.

 

Bilaga 1.

Hur fördelar sig de utflyttade i ålder?

 

Ålder          1-9             10-19         20-29         30-39         40-49         50-

Mansp.       10              4                1                3                2                0

Kv.pers.     2                6                6                2                2                0

 

Summa 38 personer.

Ingen utflyttad är över 50 år gammal.

 

 

Bilaga 2.

Vilket datum och år flyttade man? Hur många? Var flyttade man?

 

Datum        År              Antal personer        Flyttningsort                       

april            1865          7                            "America"

april            1866          1                            "Norra America"

29/4           1867          4                            "Chicago i Nord-America"

13/5           1867          15                          "Nordamerica"

16/3           1869          1                            "Norra America" (Iowa ?)

april            1869          1                            "Nordamerica"

12/7 (c:a)   1869          1                            "Nord Amerika"

25/8           1876          1                            "Amerika"

20/5           1879          1                            "China"

24/10         1880          1                            "China"

1/4             1884          3                            "N. Amerika"

12/6           1888          1                            "Amerika"

19/9           1889          1                            "Norra Amerika"

 

Summa 38 personer.

De flesta emigranterna avreste från orten under månaden april.