Össebybygden.se - en del av VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden.

Föreningen

Föreningen grundades vid ett möte i Össeby-Garns prästgård den 6 februari 1963.

Vid denna sammankomst bildades styrelsen för "Össeby kyrkoruin, föreningen för dess restaurering och vård". Initiativtagare var den då 24-årige Roland de Thorest de Thorey från Stockholm.

I en kronologisk historik om Össeby kyrkoruin utgiven på 80-talet av hembygdsföreningen står under år 1970 - "I april månad ombildades föreningen - Össeby kyrkoruin - till en hembygdsförening under namnet Össeby Hembygdsförening..." slut citat.

År 2003 fyllde således Össeby Hembygdsförening 40 år.

De som deltog på mötet i Össeby-Garns prästgård den 6/2 1963 voro:

Bernhard Bengtsson, bibliotekarie i Vallentuna.
Carl-Erik Björkman, kyrkoherde i Össeby-Garn.
Th. Lindman, trävaruhandlare i Össeby-Garn.
Alf Nordström, landsantikvarie i Stockholms län.
Carl-Georg Seveson, St. Karby gård.
Roland de Thorest de Thorey, Stockholm.

Dessa personer, utom Alf Nordström, kom att bilda den första styrelsen. Efter namnbytet 1970 blev Roland de Thorest de Thorey Össeby Hembygdsförenings ordförande.

Den ende idag levande av grundarna är de Thorest de Thorey.

Föreningens verksamhetsområde är f.d. Össeby kommun, vilket omfattar kyrksocknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.

Se vidare "Össeby kyrkoruin" och de ovan nämnda socknarna.


Carl-Georg Seveson

Foto c:a 1990.

Kapten i flygvapnets reserv och lantbrukare. Låg inkallad vid F1 i Västerås under hela andra världskriget, 1939-1945. Övertog St. Karby gård 1946 efter sin far. Ägnat stort och personligt intresse för gårdens skötsel och vården av alla dess byggnader. Lagt vinn om att hålla gården i mönstergillt skick. Varmt engagerad i sin hembygd på många olika områden bl.a. inom viltvården. Under flera år stött och arbetat med hjälpsändningar till S:t Petersburg och de baltiska staterna.
En person som bygden kan minnas och känna stolthet över. Carl-Georg Seveson avled den 8/11 2008.


Som tidigare meddelats avled ägaren av Stora Karby Gård i Brottby, Carl-Georg Seveson, den 8 november. Han sörjes närmast av hustrun Ingrid, sönerna Göran och Ulf samt barnbarnen. Carl-Georg Seveson blev 90 år gammal.

När Carl-Georg Seveson i maj i år passerade 90 år var han präglad av sista årets sjukdomar. Men brutet ben och tilltagande ohälsa hindrade honom inte från att genomföra sin 90-årsdag med samma bravur, som tidigare i livet präglat allt vad han företagit sig. Först en klar målsättning, sedan fullföljande av det som han hade föresatt sig. Så var han och så lyckades han i det mesta som han företog sig. På 90-årsdagen genomförde Carl-Georg en pantomim i tre delar, symboliserande de tre stora skedena i hans liv. När han satte på sig studentmössan symboliserade detta hans ungdomstid, avslutad med studentexamen 1939 i Uppsala. Därefter iklädde sig Carl-Georg Flygvapnets paraduniform, symboliserande tiden som reservofficer i Flygvapnet. Sedan tog han av sig uniformen för att apostrofera sin långa tid som ägare till och aktiv lantbrukare på Stora Karby Gård med sin vackra huvudbyggnad, där han tillsammans med hustru Ingrid gett så många bevis på generös gästfrihet.

Carl-Georg Seveson blev reservofficer i Flygvapnet 1942 och tjänstgjorde under resten av andra världskriget som flygspanare vid flygflottiljen F 1 i Västerås. Han genomförde sedan flera repetitionsövningar och befordrades 1954 till kapten. Sitt stora intresse för Flygvapnet och dess utveckling behöll han livet ut. För oss yngre var han en inspirerande kamrat, som seriöst och noggrant löste sina uppgifter, men där humor och spralliga upptåg ständigt fanns i bakgrunden. Många är vi som känner tacksamhet för alla roliga minnen från F 1-tiden!

Carl-Georg övertog Stora Karby Gård efter sin far 1946. Denna redan från början vackra gård utvecklade Carl-Georg till en mönstergård. Själv blev han en mönsterlantbrukare. Långt upp i 80-årsåldern såg man honom på traktorn. Naturvård och viltvård stod högt på hans prioritetslista. Jakterna på Stora Karby Gårds marker var alltid noga planerade med höga krav på jägardisciplin. Som en del av verksamheten på gården byggde han 1967 en av dåtidens största och modernaste anläggningar för äggproduktion.

Carl-Georg hade energi för ett helt kompani. Han såg till att Karby fick en egen tennisbana och han själv tillägnade sig en kraftfull forehand. Han var en av grundarna av Vallentuna rotaryklubb. Han startade en lokal pistolskytteklubb och han ägnade stort intresse åt Hembygdsföreningen.

I samband med ärkebiskop Johan Olof Wallins visitation 1838 beslöts att socknarna Össeby och Garn skulle sammanslås. Össeby kyrka övergavs och blev en ödekyrka, som snabbt förföll. 1963 var Carl-Georg Seveson en av initiativtagarna till bildandet av ”Össeby kyrkoruin – förening för dess restaurering och vård”. Tack vare detta initiativ finns i dag ett värdefullt kulturellt minnesmärke bevarat. En runsten med inskriptionen ”Här vilar Huskarl” erinrar om platsens ålder.

Carl-Georgs begravning äger rum i Össeby-Garns kyrka. En hembygdens son får där sin sista vila. En son som bygden har all anledning att känna stolthet över.

Sven-Olof Olson


Roland de Thorest de Thorey

Roland de Thorest de Thorey, foto ca 1966.

Initiativtagare och grundare av "Össeby kyrkoruin, föreningen för dess restaurering och vård" (sedermera Össeby hembygdsförening). Han blev också hembygdsföreningens första ordförande under den framgångsrika inledningsperioden på 1970-talet.