Össebybygden.se - en del av VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden.
Foto: B. Lundquist 2006.

Markim socken - 1850

34. Markims socken, mellan Skånela i vester, Wallentuna i söder, Orkesta i öster, Lunda i norr, omfattar 0,211 qv. mil land; den ligger hufvudsakligen kring två små vattendrag, som gå till Skånela, men är dock icke utan bergkullar, särdeles vid norra och södra gränserna. Rådande jordmån är lera, näningar äro åkerbruk och något ängshruk. Hemmantalet är 20 1/8 förm., hvaraf 8 skatte, 1 7/8 krono, 10 1/4 frälse, allt nästan blott bondbyar och mindre gårdar; fastighetsvärdet för år 1848 var 125,600 R:dr. Folkmängden år 1815 var 392, år 1840: 396 på 39 hushåll,år 1848: 380. - Socknen genomstrykes från vester till öster af en väg mellan Skånela och Orkesta, förbi kyrkan, som ligger o. 3 3/4 mil från Stockholm; i nordöstra hörnet går en väg mellan Orkesta och Lunda.

Markem förekommer 1287, och 1314 såsom hörande till Sæmingiahundæri. Det utgör nu med Orkesta ett konsistorielt pastorat af 3:e klassen. Kyrkoherdar nämnas från 1400-talet. Kyrkan är af okänd ålder. Runstenar finnas kyrkan, och i mellersta bygden; flera gårdar såväl här som annexet återfinnas i 1300-talets handlingar.

Prestegården, nära kyrkan, 1 1/4 m. krono. - Lundhy, 3 m. skatte med qvarn, egdes 1849, jemte 1 m., dels af Maniette, dels af Aléns arfvingar.

Johan Hadorphs bilder - 1684

Pl. 40. Frösunda och Markims kyrkor 1684.
[Ms. bl. 43.]
Rubriker. Frösunda, Markun.
Vapnet. Guldstjärna i grönt och rött fält, hjälmen blå, lövverk och hjälmprydnad gröna.

Del av planschen. Konceptteckning.
Pl. 73. Vidbo, Skepptuna, Lunda, Orkesta, Frösunda och Markims kyrkor.
Rubriker. Wijbo, Siäftuna, Lunda, Orkesta, Frösunda, Markim.
Skepptuna och Lunda kyrkor. Benet å pl. 56 avbildat; bredvid står: "9 qwarter longt."
Mellan avbildningarna av Orkesta och Frösunda kyrkor finnes i handskriften en teckning av ett gravfält vid "Olunda". Mellan avbildningarna av Frösunda och Markims kyrkor en perspektivisk projektionsteckning.

Samtliga bilder ur VÖBAM's samlingar.

Series Pastorum

Markim kyrka.

1. Dom. Olaus (1411)
2. Dom. Ericus (1451)
3. Jonas (1530-1534)
4. Jonas (1556)
5. Nicolaus Jonae (1593-1599)
6. Jonas (1599-1601)
7. Johannes Laurentii + 1620
8. Eric Hvijt (1622)
9. Ericus Henrici Achrelius 1628-1668
10. Mag. Johan Ol. Mollstadius 1670-1690
11. Daniel Chreiman 1691-1703
12. Lars Salthenius 1704-1734
13. Johan Maujette 1735-1755
14. Nils Unander 1757-1786
15. Abraham Pihlman 1787-1796
16. Eric Bäckman 1797 (tilltr. ej)
17. Mag. Matthias Ahlinder 1799-1800
18. Mag. Nathanael Gestrin 1801-1821
19. Eric Gustaf Ahlbom 1824-1863
20. Napoleon Fredrik Helmer Wistrand 1865-1873
21. Magnus Noak Pira 1873-1892
22. Fil. Dr. Frans Gustaf Lindgren 1894-1920
23. Karl Johannes Reinhold Uddin 1923-


Runstenen bakom kyrkan

Foto: B. Lundquist 2006.

Runstenen är ca 250 cm hög och 180 cm bred och huggen i ljusgrå gnejsgranit. Den består av fyra delar med en femte som saknas. Tre av delarna var inmurade i sakristians 1400-talsmur medan den fjärde låg i kyrkomuren. I början av 1700-talet nämns stenen såsom inmurad i kyrkans väggar, den femte delen saknades redan då och finns således troligen i antingen bogårdsmuren eller inmurad i någon av kyrkans väggar.
Stenen restes på sin nuvarande plats 1942.
Texten lyder:
×þilinir × auk × þur...stain × iftiR fraistain × faþur sin auk × u-f...at × mah sin
Tällenäv(?) och Tor-... (läto resa) stenen efter Frösten, sin fader, och Vi-(?)... efter sin frände.