Össebybygden.se - en del av VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden.

Frösunda socken - 1850

36. Frösunda socken, mellan Orkesta i sydvest, Wada i sydost, Kårsta i öster, Närtuna i nordost, Skeptuna och Lunda i nordvest, upptager 0,306 qv. mil land, 0,013 vatten. Den sluttar hufvudsakligen mot öster och söder, till den hafvet utfallande, längre ned så kallade Åkersån, som här bildar Hederviken i nordost, mottager ett mindre tillopp inifrån socknen, utgör derpå östra gränsen till Helgösjön i sydost, och der åter upptager ett annat vattendrag från Lindholmssjön Orkesta. Vid och omkring dessa vatten är mestadels slättland, vid gränserna i nordvest och söder finnas bergkullar eller låga åsar, ej utan skog. Rådande jordmån är än lera, än sand- och mojord. Näringar äro åkerbruk, ängsbruk, något fiske o. s. v. Hemmantalet är 32 1/8 förm., hvaraf 13 1/2 skatte, 9 1/2 krono, 9 1/8 frälse; fastighetsvärdet för år 1848 var 168,675 R:dr. Folkmängden år 1815 var 609, år 1840: 628 på 120 hushåll, år 1848: 608. - Tvenne vägar från Orkesta sammanstöta vid kyrkan, 3 3/4 mil från Stockholm, och utgrena sig åter till Skeptuna och Kårsta.

Frøsund förekommer 1314 såsom hörande till Sæmingiahundæri. Det utgör nu, med Kårsta af Långhundra, ett konsistorielt pastorat af 2:a klassen. Af kyrkoherdar nämnes en och annan på 1300-talet. I kyrkan finnes en graf för slägten Örnehufvud. Runstenar hafva dels funnits, dels finnas i kyrkan och i norra bygden, lemningar efter borgar i samma nejd, och St. Olofs källa vid Thorsholma; en backe vid Wreta öster skall ha namnet Ryssebacken. Man får vid allt detta erinra sig, att socknens förnämsta vattendrag utgör en del af en forntida åtminstone båtled. Åtskilliga gårdar nämnas handlingar från tiden o. 1300.

Gårdar: Helgö, i öster vid norra ändan af den derefter uppkallade sjön, 1 mantal frälse säteri, nämnes år 1305, har på 1600-talet innehafts af slägterna Ornehufvud, och Tungel 1685, tillhörde 1741 en Sahlstedt, 1772 Theel, var 1849 styckadt. - Prestgården, vid kyrkan, 1 3/4 m. krono. - Billsta, n. nära Hedervikens södra ända, 1 m. frälse säteri, tillhörde o. 1521 slägten Bölja, o. 1600 Silfversparre, 1741 Gierta, 1772 Gerner, var 1849 styckadt. - Löfsta, n. vid vestra stranden af samma sjö, 1 3/4 m. frälse säteri, reducerades från Uttermark, tillhörde 1741 Lohe, 1772 Stackelberg, 1849 v. Sass, som äfven egde 1/3 m. af Billsta, och annat i angränsande socknar.

ur "Beskrifning öfver Stockholms län" av Wilh. Tham 1850.


Johan Hadorphs bilder - 1684

Pl. 40. Frösunda och Markims kyrkor 1684.
[Ms. bl. 43.]
Rubriker. Frösunda, Markun.
Vapnet. Guldstjärna i grönt och rött fält, hjälmen blå, lövverk och hjälmprydnad gröna.

Del av planschen. Konceptteckning.
Pl. 73. Vidbo, Skepptuna, Lunda, Orkesta, Frösunda och Markims kyrkor.
Rubriker. Wijbo, Siäftuna, Lunda, Orkesta, Frösunda, Markim.
Skepptuna och Lunda kyrkor. Benet å pl. 56 avbildat; bredvid står: "9 qwarter longt."
Mellan avbildningarna av Orkesta och Frösunda kyrkor finnes i handskriften en teckning av ett gravfält vid "Olunda". Mellan avbildningarna av Frösunda och Markims kyrkor en perspektivisk projektionsteckning.


Del av planschen.
Pl. 83. Gravstenar från Österåkers, Garns, Kårsta och Frösunda kyrkor.
Rubriker. Åkers körkia, Garn i kiörkan, Kårsta framför kiörkedören, Frösunda kiörkian.
Samtliga bilder ur VÖBAM's samlingar.

Series Pastorum

Frösunda kyrka.

1. Dom. Johannes Philippi (1318-1320)
2. Dom. Thomas (1320)
3. Dom. Otto (1499)
4. Törre Hansson (1535)
5. Niclis Birgersson (1551)
6. Georgius (1556)
7. Paulus Johannis (1572)
8. Jonas Nicolai (1593-1598)
9. Petrus Johannis (1600-1603)
10. Marcus Christophori (1625)
11. Daniel Christophori (1634-1642)
12. Lars Tibelius 1652-1660
13. Georg Andr. Lejman 1662-1682
14. Anders Lejman 1682-1709
15. Lars Sepelius 1711-1715
16. Martin Ratkind 1716-1729
17. Lars Sepelius 1730-1764
18. Johan Claes Lindman 1765-1793
19. Eric Johan Wallenius 1794-1825
20. Eric Bäckberg 1826-1834
21. Mag. Eric Jacob Alner 1837-1864
22. Erik Hesslin 1866-1884
23. Carl Gustaf Sandahl 1886-1892
24. Johan Alfred Thunvall 1892-1895
25. Carl Mauritz Anjou 1897-1911
26. Ernst Johan Östman 1913-1928
27. Paul Efraium Sjöberg 1929-