VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Biografier.

ROGIER, JEAN de.

1600-1684.
One of Sweden's first surveyors. Worked in the provinces of Östergötland and Värmland. Jean de Rogier (1600-84) var en produktiv och skicklig lantmätare. Han föddes i Frankrike men var från l630-talet verksam som lantmätare, huvudsakligen i Östergötland. Under perioden 1636-50 utgav han geometriska kartor över Norrköpings stad,bergslagen Vånga, Hällestad, Tjällmo och Godegård samt häraderna Östkind, Bråbo, Björkekind, Memming och Hammarkind. Rogier fortsatte sedan med en geografisk kartläggning av landskapet. Fyra delar i skala ca 1:50 000 utgavs: Östanstång, landskapet mellan Stångån, Motala ström, Östersjön och Småland (1653). Västanstång, Östgötaslätten väster om Stångån (1657). Originalet finns i Stifts- och landsbiblioteket i Linköping. En andra upplaga utkom 1660. Ydre och Kinda härader (1660), omfattar även de sydligaste delarna av Hanekinds, Valkebo, Vifolka och Göstrings härader. (Ydre och Kinda härader hade så sent som 1645 införlivats med Östergötlands län.) Bergslagen, dvs. Finspånga läns härad
...


Sveriges sjökartor – A. Hedin." "10344


HERMELIN, SAMUEL GUSTAF.

1744-1820. Född och död i Stockholm.
Svensk kartograf och friherre. 1770 blev han bergsmästare och 1781 bergsråd. Han gjorde även en förtjänstfull insats som kartograf genom att ta upp en gammal plan om geografisk beskrivning och kartläggning av Sverige och Finland. Verket påbörjades 1795 och avslutades 1818 med totalt 33 kartor med titeln "Geographiske chartor öfver Swerige i 4 afdelingar". Det "Hermelinska kartverket", som är den första svenska rikskartan i atlasform, fick stort erkännande. Arbetet med kartorna försatte honom i svåra ekonomiska omständigheter. Hermelin var medlem av en rad lärda sällskap både i Sverige och utomlands.
Bland arbeten.
Kartor i verket Geographiske chartor. Finland. 1. Storfurstendömet Finland. 2. Nylands och Tavastehus samt Kymmene-gårds höfdingedömen. 3. Savolax och Karelens eller Kuopio höfdingedömen. 4. Uleåborgs höfdingedöme. 5. Wasa höfdingedöme. 6. Åbo och Björnebergs höfdingedöme med Åland. Sverige. 1. Swerige med tillgränsande länder. 2. Carlstads höfdingedöme eller Wärmeland. (2 blad). 3. Elfsborgs höfdingedöme. 4. Göta rike eller Södra delen af Sverige. 5. Göteborgs och Bohusläns höfdingedöme. 6. Halmstads höfdingedöme eller Halland. 7. Helsingland och Gestrikland. 8. Herjeådalaen. 9. Jönköpings, Kronobergs och Blekings höfdingedömen. 10. Kalmar höfdingedöme med Öland. 11. Kopparbergs Säters, Näsgårds och Wester bergslags fögderier i St. Kopparbergs höfd. 12. Linköpings höfdingedöme eller Östergötland. 13. Nyköpings höfdingedöme. 14. Skaraborgs höfdingedöme. 15. Skåne eller Malmöhus och Christianstads höfdingedömen. (2 blad). 16. Stockholms höfdingedöme. 17. Stora Kopparbergs höfdingedöme eller Dalarne. 18. Svea rike och Norrland. 19. Upsala höfdingedöme. 20. Westerbotten och Lappmarken, eller Umeå höfdingedöme. 21. Westerås höfdingedöme. 22. Wisby höfdingedöme eller Gottland. 23. Ångermanland, Medelpad och Jämtland eller Wester Norrlands höfdingedöme. 24. Örebro höfdingedöme. I atlasen ingår även 3 vyer / utsikter. 1. Utsigt af ett Wattenfall i Lappmarken. 2. Utsigt af en Belägenhet i Finland. 3. Utsigt af Stockholm. Totalt 33 kopparstick.


(Lönborg, s. 193-209. - Sv. män och kv." "10174


OLAUS MAGNUS.


Se MAGNUS, OLAUS.


" "10298Gulddistriktet Klondike - ca 1897.Boisman - C. H. Tersmeden ca 1900.


Sök efter biografi:

Du sökte på: 10486

Klicka på valfri bokstav för att återgå till hela listan.  

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

ANCKARSWÄRD, JOHAN AUGUST.

Biografiska uppgifter:Född på Sveaborg 14 december 1783, död 12 november 1874 på Nynäs.
Bror till Mikael Gustaf Anckarswärd. Grefve, militär, riksdagsman, föddes på Sveaborg 14 dec. 1783. Som spädt barn inskrefs han i krigstjänst och blef officer vid sju års ålder. 1802 utnämndes han till löjtnant vid Göta garde och gjorde, liksom äldre brodern, pommerska fälttåget mot Napoleon 1805–06. Anställd som kapten vid Västmanlands regemente och adjutant hos dåv. öfverstelöjtnanten Georg Adlersparre 1808, deltog han som en bland hufvudmännen i värmländska fördelningens revolutionära rörelser i mars 1809 och, efter den därigenom föranledda regeringsförändringen, som amiral Pukes stabschef i den misslyckade expeditionen åt Norrbotten. Han blef öfverstelöjtnant i armén 1810 och följande året bataljonschef vid det då nyuppsatta indelta Södra skånska infanteriregementet, med hvilket han deltog i 1813–14 års fälttåg. Som öfverste och general-adjutant lämnade han krigstjänsten 1819. – Vid riksdagen 1823 understödde han troget sin äldre broder och deltog jämte honom i följande riksdagar. Ehuru han alldeles icke, såsom brodern, var en ordets man, var han dock en kraftig talare, där han ansåg sitt ord nödigt, och det var i synnerhet om jordbrukets skattetunga och indelningsverkets militära otillräcklighet han från sin riddarhusbänk ofta yttrade sig. I förstnämnda ämne talade han äfven på Vetenskaps-akademiens högtidsdag 1842, då han nedlade presidiet. Detta tal, som framställde staten som bondens hälftenbrukare, blef på sin tid mycket både berömdt och tadladt och torde fortfarande vara ett af de mest ryktbara bland våra akademiska högtidstal. I olikhet med brodern sökte han aldrig väcka uppseende, men många tillerkände icke dess mindre honom till och med större statsmannaegenskaper än denne. Dessa blefvo dock aldrig använda. Ett tidningsrykte om att han 1848 erhållit anbud att inträda i konung Oskars rådkammare förnekade han själf offentligen. Det var hans måg J. A. Gripenstedt, som då kallades till statsråd. - A. var från 1813 medlem af konstakademien, invaldes 1835 bland dess hedersledamöter och var 1856–70 dess vice preses. Han var en välgörande man, särskildt mot unga konstnärer, en framstående jordbrukare och bergsbruksidkare samt efterlämnade ett äradt och älskadt namn, då han, i kretsen af de sina, 12 nov. 1874 på Nynäs afslöt sin verksamma lefnadsbana.
Bland arbeten:
Fordna och närvarande Sverige
(Nordisk Familjebok, Uggleupplagan" "10487)

Tillbaka till början.